Modernizácia budovy Kajak Kanoe Klubu Komárno

Domov // Verejné obstarávanie // Modernizácia budovy Kajak Kanoe Klubu Komárno
1. februára 2024

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie – Modernizácia budovy Kajak Kanoe Klubu Komárno“.

ZMLUVA O DIELO 2024