História

Domov // História

Komárno, mesto ležiace na sútoku Dunaja a Váhu, je mestom v znamení vody. Už oddávna ľudia v Komárne a jeho okolí využívali vodu nielen ako zdroj živobytia, na dopravu a prepravu, ale postupne sa voda stávala dôležitou súčasťou oddychu a zábavy a stále viac a viac sa stávala súčasťou športového vyžitia.

 

 


Začiatok organizovanej športovej činnosti na vode v Komárne

Organizovaná  športová činnosť na vode sa v Komárne začala  rozvíjať už po roku 1872, keď bol založený Komárňanský telocvičný a hasičský spolok.

Nakoľko záujem o šport sa neustále zvyšoval, v roku 1896 bola založená Komárňanská športová jednota KSE, ktorá mala tri  oddiely –tenisový, strelecký a veslársky. Členstvo v KSE však  tvorila uzavretá spoločnosť a činnosť klubu v oblasti vodných športov bola zameraná najmä na organizovanie vodnej turistiky.

Členská základňa KSE sa rozšírila v rokoch 1939 až 1945, keď členmi, okrem vodákov turistov, boli už aj pretekári a to z radov robotníkov a vysokoškolákov.  V tomto období sa pod  vedením  dr. Jánosa Weszelovszkého začala príprava vodákov pretekárov a veslovanie a kanoistika sa v Komárne dostávali na vyššiu úroveň.

Okrem KSE v Komárne pôsobil v rokoch  1913 až 1945  skautský oddiel  benediktínskeho gymnázia, ktorý organizoval  vodné túry hore Váhom a neskôr aj výcvik mladých na vode.

Vodnej turistike sa venoval  aj veslársky klub skautského oddielu Makabi, ktorý  založila komárňanská židovská obec a pôsobil v rokoch 1924 až  1944.

 


Rozvoj rýchlostnej kanoistiky v Komárne po roku 1945

Po vojne sa vodné športy v Komárne z objektívnych dôvodov  na určitý čas ocitli v kríze. Športové tradície vo veľmi ťažkých podmienkach udržiavali už iba vodní turisti. Mnohí vodáci sa však s týmto stavom nechceli uspokojiť.

Významným medzníkom v rozvoji rýchlostnej kanoistiky sa stal rok 1951, keď bola založená Telovýchovná jednota Spartak  Slovenské lodenice Komárno, v rámci ktorej  v roku 1953 vznikol, zásluhou nadšených vodákov,  oddiel vodných  športov.

V roku 1954 boli vytvorené tri pododdiely oddielu vodných športov – veslársky, jachtársky a pododdiel  rýchlostnej kanoistiky na čele s pánom Urbánkom. Rýchlostná kanoistika v Komárne  v tomto období nebola neznámym pojmom.

Výcvikovým strediskom pretekárov sa stala plávajúca športová lodenica Don, ktorá bola ukotvená na Váhu, pred ústím do jeho mŕtveho ramena. Začiatky neboli ľahké. Pretekári a tréneri sa borili so slabým materiálnym vybavením, ale aj napriek tomu dosahovali  veľmi dobré výsledky.

V roku 1956 v dôsledku zlého technického stavu sa plávajúca lodenica   potopila,  došlo k  zničeniu lodí a  dreveného materiálu. Veslársky pododdiel sa rozpadol a z oddielu vodných športov sa vyčlenila   rýchlostná kanoistika a vodná turistika. V tomto náročnom období viedol klub pán Jaroslav Slávik.

V roku 1958 vedenie kajakárov prebral pán Ladislav Cséplő a následne v roku 1959 bol zorganizovaný prvý ročník Veľkej ceny Slovenských lodeníc. Tradícia týchto pretekov pokračuje nepretržite a tieto preteky prispeli k rozvoju komárňanskej rýchlostnej kanoistiky.

 


Vzostup komárňanskej rýchlostnej kanoistiky  šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 

Vďaka obetavej práci trénerov tu v období 60. až 70. rokov vyrastala generácia vynikajúcich pretekárov.  Kanoistický oddiel sa postupne prepracoval medzi najlepšie v ČSSR. Veď v roku 1968 skončil v celkovom bodovom hodnotení spomedzi 96 hodnotených oddielov na vynikajúcom 8.mieste. V tomto období zaradiť sa do reprezentácie a reprezentovať Československo, bolo skutočným umením. Začiatkom 70. rokov sa to podarilo Vojtechovi Halmovi, ktorý sa ako prvý pretekár z Komárna zúčastnil majstrovstiev sveta. Aj Juraj Tarr bol zaradený do reprezentačnej  prípravy  na olympijské hry v roku 1976, no aj napriek výborným výkonom sa do nominácie napokon nedostal.

V roku 1970 kanoistický oddiel vybudoval na brehu Mŕtveho ramena Váhu novú lodenicu. Keď však v roku 1972, došlo v dôsledku protipovodňových opatrení k uzavretiu mŕtveho ramena, tréningové podmienky boli sťažené.

Táto skutočnosť viedla k tomu, že v roku 1979 bola odovzdaná do užívania novovybudovaná prízemná stavba tréningového strediska kanoistiky. Vytvorili sa podmienky na kvalitnú športovú prípravu  a pokračovanie  v rozvoji pre Komárno tak úspešného športu. Bolo to aj vďaka Ladislavovi Dékányovi, ktorý organizoval na základných školách nábor detí do oddielu rýchlostnej kanoistiky a tak získaval nových nádejných pretekárov.

Rozvoju rýchlostnej kanoistiky v Komárne pomáhal aj záujem vrcholných funkcionárov. Bolo to najmä na základe vynikajúcich výsledkov komárňanských pretekárov na domácich súťažiach.  Komárno bolo jednoducho liahňou výnimočných a pritom skromných pretekárov.

 


Zlatá éra komárňanskej rýchlostnej kanoistiky

Nové tréningové podmienky, výborní tréneri a ľudia zanietení pre rozvoj rýchlostnej kanoistiky, to bol základ pre výchovu a rast talentovaných pretekárov,  reprezentantov. Určite medzi nich patril Attila Szabó,  ktorý ako prvý Komárňan získal v roku 1987 medailu na majstrovstvách sveta v Duisburgu , v  roku 1988 sa zúčastnil ako prvý Komárňan olympiády v Soule a v roku 1989 sa stal prvým majstrom sveta z Komárna na 10 km trati. Výrazný podiel na úspechoch komárňanských kajakárov mali tréneri Ladislav Polhammer a Tibor Soós.

V roku 1991 v Slovenských lodeniciach na základe plánov Ing. Františka Dosudila vyrobili plávajúcu cieľovú vežu pre rozhodcov pod názvom MANTA.

Vytvorili sa tým kvalitnejšie podmienky pre pretekárov, ako aj podmienky pre organizovanie domácich súťaží.

Krátko po vzniku Slovenskej republiky  došlo k odčleneniu kanoistického oddielu od TJ Spartak SLK Komárno a v roku 1993 k vytvoreniu Kajak & kanoe klub Komárno, ktorého predsedom sa stal pán Tibor Soós.

V druhej polovici 90.rokov, v roku 1995, zaznamenali mladí komárňanskí kajakári ďalší výrazný úspech, keď sa štvorica Michal Riszdorfer, Juraj Bača, Martin Hluško a Zsolt Bogdány stali  juniorskými majstrami sveta na 500 a 1000 m trati a v roku 1997 získali strieborné medaily z európskeho šampionátu seniorov.

Od roku 1998 sa medzi seniormi začala zlatá éra Michala Riszdorfera a Juraja Baču.  Na víťaznú vlnu nastúpili  Richard Riszdorfer a Erik Vlček, ktorí  sa v roku 1999 stali juniorskými majstrami sveta v K2 na 1000 m trati a na polovičnej trati získali strieborné medaily.

V rokoch 2001 až 2004 zažila úspešné obdobie posádka komárňanského štvorkajaku Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Bača-niekoľkonásobní majstri sveta a Európy.

Úspechy, ktoré dosahovala komárňanská rýchlostná kanoistika tak na zahraničných, ale aj domácich súťažiach v rámci Slovenského pohára,  vyvolali  ďalšie investície do materiálneho zabezpečenia prípravy špičkových pretekárov, ako aj mladých kanoistických nádejí tak zo strany štátu, SZRK ako aj  mesta.

Na mieste, kde predtým stála prízemná stavba tréningového strediska kanoistiky, rástlo nové, moderne vybavené stredisko rýchlostnej kanoistiky, ktoré bolo slávnostne odovzdané do užívania 12.12.2002.

Komárňanská rýchlostná kanoistika sa aj vďaka týmto podmienkam,  ktorú niekoľko desaťročí tvorili  a rozvíjali  nadšenci rýchlostnej kanoistiky, mohla rozvíjať.  Boli to ľudia zanietení pre kanoistiku z radov funkcionárov, trénerov, pretekárov a rodičov. 

 

Rok 2015 – nástup novej generácie vo vedení klubu

Podmienky pre rýchlostnú kanoistiku, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcich obdobiach predchodcami a nadšencami rýchlostnej kanoistiky v Komárne sú obdivuhodné. V skvalitňovaní podmienok na športovú prípravu detí pokračuje od roku 2015 generácia mladých, úspešných, cieľavedomých ľudí, ktorí v komárňanskom klube športovo aj osobnostne vyrastali a svoje skúsenosti, znalosti a schopnosti prostredníctvom projektov využívajú v prospech detí a všetkých členov klubu: v období 2015 až 2020 viedol klub Ladislav Broczky a od roku 2021 úspešne pokračuje v pozícii predsedu klubu Viktor Demin. 

Vďaka projektom sa uskutočnila rekonštrukcie Strediska kanoistiky -ubytovacej časti, balkónov, fasády a skladu lodí, rekonštrukciu Cieľovej veže MANTA, nástupného móla, úprava vonkajších priestorov klubu, obnovenie šatní, obnovenie webovej stránky, nákup športových lodí, pádiel, trenažérov potrebných pre športovú prípravu.  Veľká pozornosť sa venuje vzdelávaniu trénerov a v neposlednom rade  rozvoju schopností a zručností detí a kvalitnej športovej príprave.  

Cieľová veža Manta v roku 2020 v novom šate

 

Veľká cena Komárna- o jej zrode a vývoji

Veľká cena Komárna patrí medzi významné športové podujatia v našom meste a svoju históriu začala písať v roku 1959. Vzniku Veľkej ceny predchádzali v rokoch 1955 až 1957 medzikrajové preteky kajakárov a kanoistov medzi družstvami Banskej Bystrice a Nitry na mŕtvom ramene Váhu. V roku 1958 podujatie nieslo názov Komárňanská päťstovka a okrem miestneho družstva sa na ňom zúčastnili aj pretekári zo Štúrova a Novák. Komárňanské regaty však v tomto období ešte neboli v termínovom kalendári Výboru Zväzu kanoistiky.

1. ročník Veľkej ceny SLK v roku 1959

Patronát nad pretekmi kajakárov a kanoistov prevzal v roku 1959 najväčší podnik v regióne – Slovenské lodenice Komárno a v tomto roku sa zrodila Veľká cena Slovenských lodeníc Komárno.

1. ročník Veľkej ceny Slovenských lodeníc Komárno sa uskutočnil v dňoch 26. a 27. septembra 1959 na mŕtvom ramene Váhu. Organizoval ho oddiel vodných športov TJ Spartak SLK Komárno, preto sa okrem kanoistiky súťažilo aj v jachtingu a plachtení.

Kanoistické súboje sa odohrávali len na 500 m trati za účasti pretekárov z Komárna a z piatich bratislavských oddielov (Tatran, ČH, Vinohrady, Slovnaft, Slávia UK). Hlavná bola súťaž družstiev. Súboj Bratislava – Komárno vyznel po celkovom sčítaní bodov 33:30 pre hostí. Bratislavčania ako trofej – Veľkú cenu – dostali veľký zarámovaný obraz osobnej lode. Mala to byť putovná cena, ale do Komárna sa obraz už viac nevrátil. V kategórii mužov celkove dominovali v K1 a v C1 pretekári, ktorí sa zaradili aj do absolútnej svetovej špičky a štartovali aj na OH – Ladislav Čepčiansky a Tibor Polakovič.

Preteky takmer vždy otváral predseda TJ Spartak Komárno a riaditeľom pretekov bol spravidla predseda oddielu rýchlostnej kanoistiky. Ceny zvyčajne odovzdával riaditeľ lodeníc, alebo niekto z vedenia závodu.

Tradícia podujatia sa od roku 1959 ani raz neprerušila.

Zmena názvu

Veľká cena Slovenských lodeníc však prešla zmenami názvu:

– v roku 2000 sa 42. ročník sa uskutočnil pod názvom Veľká cena Komárna a SLK

– od roku 2001, od 43. ročníka sa toto podujatie uskutočňuje pod súčasným názvom Veľká cena Komárna.

Preteky s medzinárodnou účasťou

Napriek zvyčajnej účasti množstva reprezentantov v seniorských kategóriách treba povedať, že najväčšie súboje sa v Komárne odohrávali v mládežníckych kategóriách a najúspešnejší oddiel na záver podujatia získava Pohár mládeže.

V Komárne na pretekoch doteraz štartovali vodáci z bývalej Juhoslávie, Maďarska, Moldavska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka, Talianska, Francúzska, Rakúska, Škótska, dokonca aj z USA a Venezuely

Pretekári zapísaní na listine víťazov

 Do listiny víťazov sa počas 65 ročníkov  zapísali pretekári, úspešní olympionici, medailisti z majstrovstiev sveta a Európy. Viacnásobnými víťazmi sa stali kajakári:  Ľubomír Kadnár, Miroslav Haviar, Félix Masár, Ladislav Nagy, Ľubor Štark, Attila Szabó, Róbert Erban, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr, Ľubomír Beňo, Marko Ujvári a Adam Botek, kanoisti: Tibor Polakovič, František Dosúdil st., Ján Zajac, Vojtech Halmo, Radomír Blažík, Milan Vašák, Pavol Rusnák, Csaba Orosz, Slavomír Kňazovický, Peter Páleš, Anton Grassl, Daniel Biksadský, Dávid Fekete, Matúš Matejička a medzi ženami dominovali: Hana Domonkošová, Adela Jakabová, Viera Šabíková, Jana Polakovičová,  Eva Hochshornerová, Martina Kohlová, Ivana Kmeťová, Nikola Zatlkajová, Tamara Takács, Lisa Maria Gamsjäger, Lívia Vrecková, Réka Bugár, Mariana Petrušová, Patrícia Guspanová, Benedek Szmandrai.

Preteky „Old Boys“

Veľmi peknou tradíciou bývajú preteky štvorkajakov „ Old boys“ na 200 m. Stretávajú sa tu bývalí pretekári Kajak & kanoe klubu Komárno, ktorí prežili svoje detstvo a mladosť v kajakárni a pádla už zavesili na klinec. Posádky sa losujú a tieto preteky majú veľký ohlas u všetkých pretekárov, fanúšikov a priaznivcov rýchlostnej kanoistiky.

Veľká cena Komárna pokračuje aj po generačnej výmene

Dlhoročnými vynikajúcimi organizátormi Veľkej ceny Komárna boli Tibor SOÓS a František DOSÚDIL, ktorý bol riaditeľom pretekov od roku 1973. Štafetu od pána Tibora Soósa a Františka Dosúdila prevzal v roku 2015 Ladislav BROCZKY a od roku 2021 súčasný predseda klubu Viktor DEMIN. Aj vďaka nim pokračuje tradícia v organizovaní Veľkej ceny Komárna na vysokej úrovni .

Memoriál Vojtecha Halma

Od roku 2016, kedy sa konal 58. ročník Veľkej ceny Komárna, sa uskutočňuje Memoriál Vojtecha Halma na počesť vynikajúceho pretekára, trénera a človeka, ktorý nás navždy opustil na sklonku roku 2015. Putovný pohár získava víťaz v disciplíne C1 juniori na 500 metrovej trati. Prvým držiteľom tohto pohára bol pretekár Kajak & kanoe klubu Komárno, kanoista Samuel Sýkora.

Hviezdna účasť na 60. ročníku Veľkej ceny Komárna

Jubilejný 60. ročník Veľkej ceny Komárna v roku 2018 sa podarilo osláviť skutočne veľkolepo. Do Komárna na Veľkú cenu zavítali pretekári svetovej úrovne: olympijskí medailisti, svetoví a európski šampióni. Bolo to vďaka trénerovi našej úspešnej K4 Petrovi Likérovi, ktorý oslovil elitných pretekárov a oni toto pozvanie radi prijali. A tak sa tu zišlo hviezdne obsadenie: Josef Dostál, Bálint Kopasz, Sándor Tótka, Péter Molnár, Dávid Tóth, Balázs Birkás, James Iuaen. Tamara Takács, Krisztina Bedecs a naši najlepší: Erik Vlček, Juraj Tarr, Adam Botek, Csaba Zalka, Denis Myšák a Martina Kohlová. Bol to určite nezabudnuteľný zážitok pre všetkých fanúšikov a podporovateľov rýchlostnej.

Plagát k jubilejnej 60. Veľkej ceny Komárna

Veľká cena Komárna v rokoch 2020 a 2021, v období pandémie koronavírusu

62. ročník Veľkej ceny Komárna sa uskutočnil v netradičnom formáte a termíne. Pôvodne sa mali preteky uskutočniť v dňoch 13.06. až 14.06.2020. Pandémia koronavírusu však bola proti. Rušili sa podujatia, vrátane športových a do zoznamu zrušených pretekov sa dostala aj Veľká cena Komárna.

Po postupnom uvoľňovaní opatrení, ktoré umožňovalo organizovanie športových podujatí, Športovo – technická komisia vyhovela žiadosti Kajak & kanoe klubu Komárno na usporiadanie Veľkej ceny Komárna dňa 06.09.2020.

63.ročník Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. a 13.júna 2021, bol podobne ako v roku 2020 ovplyvnený vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku.

Kajak & kanoe klub Komárno, aj napriek sťaženým podmienkam, premiérovo pod vedením nového predsedu klubu Viktora Demina, organizáciu pretekov zvládol na veľmi dobrej úrovni. V tomto roku sa kvôli obmedzeniam neuskutočnilo slávnostné zahájenie Veľkej ceny Komárna, ktoré sa obvykle konalo v predvečer pretekov.

Od roku 2022 sa Veľká cena Komárna už v tradičnom formáte

64.Veľká cena Komárna sa konala v dňoch 11. a 12.06.2022. Po dvojročnej nútenej prestávke sa uskutočnilo v predvečer pretekov slávnostné zahájenie za účasti pozvaných hostí, sponzorov, pretekárov a rodičov. Zaznamenali sme bohatú účasť viac ako 400 pretekárov z 29 oddielov zo Slovenska, Maďarska a Talianska. Organizátori pod vedením Viktora Demina odviedli skvelú prácu, o čom svedčí príjemná atmosféra, krásne športové výkony a spokojnosť všetkých účastníkov.

 

Ocenenia a vyznamenania 

Pretekári a tréneri Kajak & kanoe klubu Komárno dosahujú dlhodobo vynikajúce výsledky, robia  dobré meno svojmu klubu, mestu Komárno a Slovensku. Výsledky klubu nezostávajú nepovšimnuté. Pretekári a tréneri klubu sú oceňovaní v rámci Slovenskej kanoistiky, rezortných športových stredísk a Slovenského olympijského a športového výboru a sú každoročne oceňovaní ako najúspešnejší športovci mesta Komárno a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Kajak & kanoe klub Komárno patrí medzi najúspešnejšie kluby rýchlostnej kanoistiky na Slovensku. Svedčí o tom aj skutočnosť, že  v rámci hodnotenia Slovenského pohára sa Kajak & kanoe klub Komárno umiestňuje na popredných miestach. V rokoch 2017- 2019 a 2021- 2023 sa klub stal  víťazom Slovenského pohára. K prerušeniu športovej činnosti a víťaznej série došlo v roku 2020, keď vrcholila pandémia koronavírusu a táto sezóna nebola hodnotená. Rušili sa podujatia, vrátane športových a domáce preteky sa konali v obmedzenom režime. Aj v týchto náročných podmienkach sa tréneri a pretekári dokázali prispôsobiť v príprave vynúteným zmenám  a klub sa udržal vo výbornej forme.

Zaslúžené víťazstvá klubu v Slovenskom pohári

Štátne vyznamenanie pre Tibora Soósa

ROK 2020 bol však výnimočný pre celý náš klub, pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku:

ŠTÁTNYM VYZNAMENANÍM RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA II. TRIEDY za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu bol ocenený pán  TIBOR   S O Ó S.

Kanoistika mu učarovala už v detstve. Bol juniorským reprezentantom ČSSR a viacnásobný majster Slovenska v C2. Kanoistika bola a naďalej zostáva jeho celoživotnou vášňou, o to pozoruhodnejšie je, že sa jej venuje celé desaťročia popri zamestnaní. Takmer tridsať rokov viedol v Komárne najúspešnejší slovenský kanoistický klub KKK a ako tréner prispel k úspechom silnej generácie komárňanských olympijských víťazov a majstrov sveta i Európy. Za jeho výnimočne úspešné trénerské pôsobenie získal aj niekoľko ocenení Slovenského olympijského výboru.

Štátne vyznamenanie odovzdala pánovi Tiborovi SOÓSOVI prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová pri príležitosti 27.výročia vzniku Slovenskej republiky.

KAJAKÁRI Z KOMÁRNA- HRDINOVIA OLYMPIÁD OD SOULU AŽ PO TOKYO

V roku 1988 sa naštartovala výnimočná olympijská éra komárňanskej rýchlostnej kanoistiky. Nepretržite v rade sa na ôsmych Olympijských hrách od Soulu 1988 až po Tokyo 2020 zúčastnilo 8 výnimočných komárňanských kajakárov.

Medzi úspešných olympionikov z Kajak & kanoe klubu Komárno sa zapísali:

Attila SZABÓ- tri olympijské účasti

Jozef TURZA- jedna olympijská účasť

Juraj BAČA- dve olympijské účasti a jedna medaila ( 1xbronz)

Michal RISZDORFER – tri olympijské účasti a dve medaily ( 1xstriebro a 1xbronz)

Richard RISZDORFER – tri olympijské účasti a dve medaily ( 1xstriebro a 1xbronz)

Juraj TARR – štyri olympijské účasti a dve medaily ( 2xstriebro)

Erik VLČEK- šesť olympijských účastí a štyri medaily ( 2x striebro a 2x bronz)

Adam BOTEK- jedna olympijská účasť a jedna medaila ( 1 x bronz )

 

Tabule úspechov 

V súčasnosti úspechy rýchlostných kanoistov z Komárna na vrcholných medzinárodných podujatiach pripomínajú Tabule úspechov, ktoré zdobia vestibul našej kajakárne- Centra rýchlostnej kanoistiky. Bola to skvelá myšlienka súčasného predsedu klubu Viktora Demina, ktorý v komárňanskom klube vyrastal, dosahoval vynikajúce športové výsledky a vie, koľko poctivej a tvrdej práce, úsilia, odriekania je za týmito výsledkami.   

Jedna z tabúľ umiestnená vo vstupnej hale, ktorá pripomína výnimočné úspechy pretekárov Kajak & kanoe klubu Komárno

 

Predsedovia kanoistického oddielu v jednotlivých obdobiach:

Dôležitú úlohu v jednotlivých obdobiach mali najmä predsedovia oddielu rýchlostnej kanoistiky, ktorých sa od vzniku vystriedalo niekoľko.

rok 1953                N. Urbánek

1954 – 1958          Jaroslav Slavík

1958 – 1963          Ladislav Cséplő

1963 – 1968          Ján Berta

1968 – 1972          Juraj Šáro

1972 – 1973          Karol Lacko

1973 – 1977          Ing. František Dosudil

1977 – 1981          Mikuláš Szabó

1981 – 1985          Ing. Tibor Soós

1985 – 1992          Mikuláš Szabó

1993 –  2015         Ing. Tibor Soós

2015 – 2020         Mgr. Ladislav Broczky

od roku 2021       Mgr. Viktor Demin

Čestným predsedom Komárňanského kajak kanoe klubu (KKKK) je pán Ladislav Cséplő.

Tréneri komárňanského oddielu rýchlostnej kanoistiky

Veľký podiel na úspechoch komárňanskej kanoistiky majú aj tréneri.

Prvé roky komárňanských pretekárov v rýchlostnej kanoistike trénoval Ľubomír Domes, ktorého v roku 1956 vystriedal fundovaný tréner Karol Popelušák.  Od roku 1962 mu pri tréningoch asistoval Štefan Paál, ale v roku 1964 sa odsťahoval  a  na niekoľko mesiacov ho nahradil Štefan Krátki.  Istý čas potom vyškoleného trénera nebolo a každý trénoval, ako vedel, radami pomáhali starší kajakári a kanoisti.

Od roku 1965 boli trénermi  Ján Berta, Árpád Macek, ku ktorým sa po krátkom čase pripojil Dénes Töltéssy.

Od konca 60. rokov 20 storočia trénermi boli aj Karol Lacko a IngFrantišek Dosudil.

Od polovice 70. rokov 20. storočia boli trénermi Vojtech Halmo, Ing. Tibor Soós a Ladislav Polhammer.

Okrem trénerov dospelých pri výchove ich nástupcov pomáhali ďalší tréneri žiakov a dorastencov, napríklad Ladislav Dékány, Juraj Šáro, Juraj Tarr st., Karol Lešš st., Ľudovít Németh, Ladislav Juhász, Tibor Bukovsky, Katarína Ujváryová-Nehézová, Pavol Náhlik, František Dosúdil ml., Kristína Medovčíková, Michal Mádel, Ľudovít Németh, Ladislav Ódor, Oliver Koczkás, Attila Ambrus, Juraj Tarr.

Najúspešnejší odchovanci  komárňanskej rýchlostnej kanoistiky

ŠTEFAN KRÁTKI  – kajakár, získal viacero medailí na majstrovstvách Slovenska.

JURAJ ŠÁRO – kajakár, v rokoch 1958 a 1959 majster kraja v K1 na 500 m.

MICHAL MEDOVARSZKI  – kajakár, v roku 1957 majster kraja v K1 na 500 m.

ÁRPÁD MACEK  – kanoista, v období 1964 – 1968 v C2  dvojnásobný majster Slovenska a štvornásobný majster Západoslovenského kraja.

ANNA KNIHÁROVÁ – kajakárka, viacnásobná majsterka Nitrianskeho kraja v K2 na 500 m.

ALŽBETA VARGOVÁ – kajakárka, viacnásobná majsterka Nitrianskeho kraja v K2 na 500 m.

MARTA MACEKOVÁ – kajakárka, v K2 obsadila 2. miesto na majstrovstvách Nitrianskeho kraja. Vyhrala viacero krajských regát.

ALŽBETA MESZÁROSOVÁ vyd. TAKÁCSOVÁ  – kajakárka, v K2 dosiahla 2. miesto na majstrovstvách Nitrianskeho kraja.

PAVOL HANKO  – kanoista, viackrát dosiahol medailové umiestenia v krajských regatách. V roku 1957 dorastenecký majster Slovenska v C2.

JURAJ KÁLMÁN – kajakár, v K2 dosiahol viacero dobrých výsledkov.

PAVOL TOPOS – kajakár, majster kraja v kategórii K1 500 m.

KAROL PAÁL – kajakár, v roku 1958 v K1 na 500 m druhý na majstrovstvách ČSR. Dorastenecký majster Slovenska K2 . Viackrát dosiahol medailové umiestnenie na republikových, slovenských a krajských regatách. V roku 1961 v C2 s J. Šárom vyhrali maratón Bratislava – Komárno.

JÁN BERTA  – kanoista, v období 1964 – 1968 v C2 dvojnásobný majster Slovenska a štvornásobný majster Západoslovenského kraja, v C1 viacnásobný medailista na majstrovstvách Slovenska, kraja a na viacerých regatách doma i v zahraničí. V kvalifikačných pretekoch na OH 1968 v Ríme skončil v C1 na 5. mieste.  V súčasnosti súťaží v kategórií veteránov, kde aj v konkurencii mladších patrí medzi najlepších.

ALŽBETA PŠENÁKOVÁ, rod. HRUŠKOVÁ  – kajakárka, majsterka kraja v K1.

ŠTEFAN PAÁL – kajakár, v rokoch 1960 – 1962 pretekal za Duklu Praha. Majster ČSSR 1961 v K1 na 500 m a v K4 (s tromi členmi osádky z Bratislavy), aj viacnásobný medailista z majstrovstiev ČSSR. V K1 na 500 a 1000 m viacnásobný majster Slovenska. V roku 1958 v K2 na 3000 m dorastenecký majster Slovenska. Účastník MS 1962. V K1 a v K4 bol nominovaný na olympijské hry 1964 v Ríme, ale kvôli ochoreniu nakoniec necestoval.

MÁRIA PAJDUŠÁKOVÁ – kajakárka, v K1 500 m majsterka Nitrianskeho kraja.

JOZEF PAÁL – kajakár, v K2 viacnásobný dorastenecký  majster kraja.

ATTILA FEHÉR – kajakár, v K2 juniorský majster Slovenska. Na republikových a krajských regatách získali viacero medailových umiestení.

JOZEF POLHAMMER – kajakár, juniorský majster Slovenska v kategórii K1 a v K2.

FRANTIŠEK MAGYARICS – kajakár, juniorský majster Slovenska v kategórii K1 a K2 na 500 m.

DÉNES TÖLTÉSSY – kajakár, bol viacnásobným juniorským majstrom Slovenska v kategórii K1 a K2. V rokoch 1963 – 1965 bol pretekárom Dukly Praha. V roku 1964 štvornásobný majster ČSSR – v K2 na 500 a 1000 m , resp. v K4 na 500 a 10 000 m Štyri tituly majstra ČSSR získal aj v roku 1965 – v K2 na 500 a 1000 m resp. v K4 na 1000 m a v štafete 4xK1 na 500 m.

JOZEF PIRSTITZ – kajakár, v mladšom doraste v K1 na 500 m majster Slovenska aj ČSR, medzi mužmi viacnásobný medailista z majstrovstiev Slovenska, ako člen Dukly Prahy bronzový v K4 na 500 m na majstrovstvách ČSSR 1964. Získal medaily aj na niektorých medzinárodných regatách.

FRANTIŠEK DOSUDIL – kanoista, odchovanec ČH Bratislava, v jej farbách viacnásobný majster Slovenska na 10 000 m. Od roku 1969 sa usadil v Komárne a stal sa významným organizátorom tunajšej rýchlostnej kanoistiky..

KAROL LACKO – kajakár, úspešný v K1 a v K2 na 500 m, v oboch disciplínach majster Slovenska v rokoch 1961 a 1962, v K2 bo tretí na majstrovstvách ČSSR 1962.

LADISLAV CSUKÁS – kanoista, ktorý bol viacnásobným juniorským majstrom Slovenska. Stal sa potápačom. Potápal sa s legendárnym Jacquesom Yvesom Cousteauom. V roku 1996 si vo Viedni prevzal najvýznamnejšie ocenenie ochrancov prírody východnej a strednej Európy, ktoré mu odovzdal svetoznámy oceánograf Hans Haas. Je jedným z najlepších potápačských fotografov Európy.

RUDOLF HARMAT – kajakár, viacnásobný medailista z krajských regát v K1 a v K2. Pred športovou kariérou uprednostnil hudobnú,  v roku 1966 bol zakladajúcim členom komárňanského komorného orchestra Comorra.

IMRICH SZOLIK  – kajakár, v roku 1961 juniorský majster Slovenska v kategórii K2 500 m a juniorský reprezentant ČSSR.

KAROL TÖLTÉSSY – kajakár, ktorý medzi dorastencami patril do slovenskej i československej špičky, ale vo veku 18 rokov pre zranenie ruky aktívnu činnosť predčasne ukončil . V roku 1961 juniorský majster Slovenska v kategórii K2 500 m , úspešný aj v K4.

EVA FÜLÖPOVÁ, nar. PIRSTITZOVÁ – kajakárka, štvornásobná majsterka Slovenska v K1 a viacnásobná majsterka v K2 . Napriek vynikajúcim výsledkom v K2 s Lichnerovou (istý čas boli najlepšie v ČSSR)nikdy  neboli nominované  na vrcholné podujatia.

LADISLAV POLHAMMER – kajakár, bol majstrom Slovenska mladšieho dorastu v K2 na 500 m a získal viacero medailí na republikových a krajských regatách. Po skončení aktívnej činnosti sa stal trénerom celých generácií komárňanských rýchlostných kanoistov. Viedol siedmich juniorských majstrov sveta (M. Riszdorfer, J. Bača, M. Hluško, Z. Bogdány, R. Riszdorfer  E. Vlček,V.Demin) a po ich prechode medzi dospelých úzko spolupracoval s Tiborom Soósom.. Za dlhoročnú kvalitnú prácu s mládežou mu Slovenský olympijský výbor udelil svoje výročné ocenenie za rok 2006 – Cenu Janka Zacharu.

LADISLAV DÉKÁNY – kajakár, medzi juniormi desaťnásobný majster ČSSR a Slovenska v K1, medzi mužmi sedemnásobný majster ČSSR v K1 a v K2. Bol reprezentantom ČSSR, ale na MS či ME ho nikdy nenominovali. V rokoch 1967 – 1976 súťažil za ČH Bratislava.  Zvíťazil na viacerých domácich a zahraničných regatách. Po skončení aktívnej činnosti bol v rokoch 1978 – 1992 trénerom žiakov.

JURAJ TARR st. – kanoista, dvojnásobný majster ČSSR v C1 – na 10, resp. 30 km. V čase vrcholnej kariéry súťažil za ČH Bratislava. V C2 jazdil hlavne s V. Halmom a s T. Soósom, s ktorým získal niekoľko titulov majstra Slovenska. Bol víťazom mnohých domácich a zahraničných regát.

VOJTECH HALMO – kanoista, v rokoch 1970 – 1978 pretekár ČH Bratislava. Desať rokov (1968 – 1978) bol členom čs. reprezentácie a ako prvý vodák z Komárna štartoval na majstrovstvách sveta. Jeho vrcholom bolo 5. miesto v C1 na 10 km na MS 1971 v Belehrade. Medzi mužmi získal dva tituly majstra ČSSR (1971 v C1 na 10 000 m, 1974 v C1 na 500 m) a veľa medailí z domácich šampionátov. Bol mnohonásobným majstrom Slovenska v C1 na 500, 1000 i 10 000 m.  Napriek vynikajúcej forme ho nenominovali na OH 1972 v Mníchove. V roku 1975 ho vyhlásili za najlepšieho športovca okresu Komárno i Západoslovenského kraja. Aktívnu činnosť ukončil v roku 1981, ale už od roku 1978 v Komárne trénoval juniorov. Šesť rokov viedol neskoršieho prvého komárňanského majstra sveta Attilu Szabóa. V súčasnosti je trénerom komárňanských kanoistov.

TIBOR SOÓS – kanoista, juniorský reprezentant ČSSR, viacnásobný majster Slovenska v C2. Po skončení kariéry sa venuje trénerskej a funkcionárskej práci. Napriek tomu, že trénerskej práci sa venuje popri svojej podnikateľskej činnosti, získal za ňu aj medzinárodné uznanie. Viedol všetkých komárňanských majstrov sveta – A. Szabóa, M. Riszdorfera, J. Baču, R. Riszdorfera, E. Vlčeka a J. Tarra ml., ako aj množstvo ďalších reprezentantov ČSSR a SR. V spolupráci s reprezentačným trénerom Pavlom Blahom priviedol štvorkajaky s komárňanským základom k zisku mnohých titulov majstrov sveta i Európy, k bronzu na OH 2004 v Aténach i k striebru na OH 2008 v Pekingu, podieľal sa aj na dvoch tituloch majstrov sveta v K2 (získali ich M. Riszdorfer a Bača). Jeho trénerské pôsobenie ocenil Slovenský olympijský výbor v roku 2005 Striebornými kruhmi SOV.

JOZEF MACEK – kajakár, v rokoch 1970 – 1972 pretekár ČH Bratislava, potom sa vrátil do Komárna. Majster Slovenska v K1 na 500 m v kategórii mladšieho aj staršieho dorastu (1967, 1970), víťaz viacerých domácich a zahraničných regát. Od roku 1985 je rozhodcom Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

LADISLAV KISS – kajakár, juniorský majster ČSSR v K4. Bol dorasteneckým majstrom ČSSR aj v kategórii K1 aj v kategórii K2 na 500 a 5000 m.

FRANTIŠEK KISS – kajakár, juniorský majster ČSSR v K4. Bol dorasteneckým majstrom ČSSR v K2 na 500 a 5000 m.

KAROL LEŠŠ st. – kanoista, úspešný hlavne v C2 bol majstrom Slovenska. Potom sa venoval trénerskej činnosti.

ĽUDOVÍT DÉKÁNY – kajakár, juniorský majster ČSSR v K4, v K2 na 500 m viacnásobný dorastenecký majster Slovenska. Vyhral viacero domácich a zahraničných regát..

ATTILA TOKODY – kajakár, juniorský majster ČSSR v K4 , v K2 na 500 m viacnásobný dorastenecký majster Slovenska.

KATARÍNA MACEKOVÁ, rod. VIDOVÁ – kajakárka, na juniorských majstrovstvách Slovenska 1970 tretia v K1 na 500 m.

MICHAL MÁDEL – kajakár, v kategórii K1 a K2 juniorský majster Slovenska. Získali niekoľko medailových umiestnení na republikových a krajských regatách.

JURAJ SOÓS – kajakár, v K2 juniorský majster Slovenska.

LADISLAV NAGY – kajakár, viacnásobný medailista z majstrovstiev ČSSR a trojnásobný majster ČSSR (1986 v K1 na 30 km a 1987 v K2 na 10 i 30 km), v rokoch 1973 – 1976 päťnásobný dorastenecký majster SSR. Bol reprezentantom ČSSR v štafete kajakov.

LADISLAV SZÖLLÖSI – kajakár, juniorský majster Slovenska v K2 na 500 a 5000 m. Istý čas bol členom  najlepšej  juniorskej  posádky K2 v ČSSR a dosiahol viaceré medailové umiestenia na slovenských regatách.

JOZEF KONCZER – kajakár, juniorský majster Slovenska v K2 na 500 a 5000 m. Istý čas bol členom  najlepšej juniorskej posádky K2 v ČSSR a dosiahol viaceré medailové umiestenia na slovenských regatách.

ZOLTÁN KALÓCZY – kajakár, pretekal za Duklu Trenčín, viacnásobný majster Slovenska a Československa, reprezentant ČSSR. Najlepšie výsledky dosahoval na trati 10 000 m v K2.

JOZEF DALLOS  – kajakár, pretekal za Sláviu UK Bratislava, viacnásobný majster Slovenska a Československa, reprezentant ČSSR. Najlepšie výsledky dosahoval na trati 10 000 m v K2.

ŠTEFAN VISZLAY – kajakár, juniorský aj seniorský reprezentant ČSSR, zaslúžilý majster športu. Na MS 1985 6. v K2 na 1000 m, na MS 1986 v Montreale 11. v K2 na 10 km. Na juniorských MS 1981 v Sofii člen K4 na 7. mieste. Mnohonásobný majster ČSSR medzi juniormi aj medzi mužmi  v roku 1985 v K2 na 1000 m, v roku 1986 v K2 na 1000 m, v roku 1987 na 10 km v K1, v K2 a v K4, na 30 km v K2.

GABRIEL MARŠAL – kanoista, juniorský majster ČSSR a Slovenska v C1. Bol účastníkom juniorských MS a ME.

ZOLTÁN SZABÓ  – kajakár, v maratóne viacnásobný juniorský majster ČSSR a Slovenska v K1 a K2. V kategórii K4 účastník MS a ME.

ATTILA SZABÓ  – kajakár, historicky prvý medailista z MS i majster sveta z Komárna a trojnásobný olympionik. V roku 1989 ho vyhlásili za najúspešnejšieho športovca ČSSR.

LADISLAV JUHÁSZ  – kanoista, najlepšie výsledky dosiahol v juniorských a dorasteneckých kategóriách v C2.

IGOR VISZLAI – kajakár, v juniorskej kategórii dvojnásobný majster ČSSR v K4 na 1000 m a majster Slovenska  v K2 na 10 000 m  a  v K1 v maratóne.  Viacnásobný medailista z majstrovstiev Slovenska a z Medzinárodnej regaty v Slapoch,

OSKAR HODEK- kajakár, dvojnásobný  majster ČSSR v K4 na 1000 m v juniorskej kategórii.

OLIVER FERENCZEI– kajakár,  majster ČSSR v K4 na 1000 m a majster Slovenska  v K2 na 10 000 m  v juniorskej kategórii. Viacnásobný medailista z majstrovstiev Slovenska a z Medzinárodnej regaty v Slapoch

ĽUDOVÍT NÉMETH  – kajakár, viacnásobný majster ČSSR a Slovenska  v juniorských kategóriách.

KATARÍNA UJVÁRYOVÁ, rod.. NEHÉZOVÁ– kajakárka,  viacnásobná juniorská majsterka ČSSR a Slovenska ,
trénerka žiakov.

JANETTE DOMINOVÁ – kajakárka, viacnásobná juniorská majsterka ČSSR a Slovenska v K2.

ŠTEFAN HORVÁTH – kajakár, juniorský reprezentant Slovenska, účastník MS v maratóne 1996.

ZUZANA SIDÓOVÁ – kajakárka, viacnásobná juniorská majsterka ČSSR v K2.

LEVENTE LÖRINCZ- kajakár, majster ČSSR

ZSOLT ROPOG – kajakár, majster ČSSR

JOZEF TURZA – kajakár, reprezentant Československa a Slovenska, v poradí druhý olympionik z Komárna, na vrchole kariéry jazdil za Duklu Praha,  viacnásobný účastník majstrovstiev sveta a Európy a viacnásobný majster ČSSR dorastencov.

TIBOR BUKOVSKÝ – kajakár, juniorský reprezentant SR. Účastník na MS a ME v maratóne.

KRISTÍNA MEDOVČÍKOVÁ – kajakárka, v rokoch 1995 – 1997 účastníčka viacerých MS a ME a viacnásobná majsterka Slovenska v kategóriách junioriek a žien v K1 na 1000 m.

MAREK ĎURČO  – kajakár, viacnásobný juniorský majster Slovenska v K4 a viacnásobný medailista na pretekoch SP juniorov v K4 .

PETER DOMIN  – kajakár, juniorský majster Slovenska a viacnásobný medailista na pretekoch SP juniorov v K4, dvojnásobný finalista z juniorských MS  1991 vo Viedni v K4 na 500 m a v K4 na 1 000 m.

PAVOL NÁHLIK – kajakár, juniorský majster Slovenska a viacnásobný medailista na pretekoch SP juniorov v K4, viacnásobný juniorský majster ČSSR a SR, dvojnásobný finalista z MS juniorov v roku 1991 vo Viedni v K4 na 1 000 m a v K4 na 500 m

ŠTEFAN HAVRAN – kajakár, juniorský reprezentant ČSFR, účastník MSJ 1991 vo Viedni, juniorský majster ČSSR v K1 na 500 a 1000 m.

ERIKA BUKOVSKÁ  – kajakárka, účastníčka MS žien v maratóne v Austrálii, juniorských MS a viacnásobná finalistka na pretekoch SP junioriek.

LADISLAV LENGYEL – kajakár, viacnásobný juniorský majster ČSSR a Slovenska v K2.

ĽUDOVÍT JÓZSA  – kajakár, študoval na Športovej škole v Trenčíne, 7 násobný majster ČSSR, 23 násobný majster Slovenska,

LADISLAV ÓDOR  – kajakár,medailista pretekov Svetového pohára juniorov v K2 na 500 a 1000 m, vyhral mnoho juniorských a dorasteneckých regát.

ERVÍN KARVAŠ – kajakár,medailista pretekov Svetového pohára juniorov v K2 na 500 a 1000 m

NORBERT TÓTH- kajakár9-násobný majster ČSSR

MAREK HLUŠKO- kajakár, dvojnásobný majster ČSSR

GABRIEL SOÓS – kajakár, majster ČSSR

LADISLAV BROCZKY- kajakár, dvojnásobný majster ČSSR, na mjstrovstvách sveta juniorov 4. miesto v K1
na 1 000 m a 4.miesto v K1 na 500 m

TOMÁŠ HODÚR- kajakár, majster ČSSR

RÓBERT ZAUKO- kajakár, majster ČSSR

ROLAND LENGYEL – kajakár, viacnásobný juniorský majster Slovenska v K4.

OLIVER KOCZKÁS  – kanoista, viacnásobný juniorský a dorastenecký majster Slovenska v C1 a v C2, na juniorských MS 1993 v Kanade člen bronzového C4 na 500 m a 4. na 1000 m.

IGOR KÁČER  – kanoista, juniorský majster ČSSR v kategórii C-2 , účastník MS v maratóne.

MIROSLAV MICHÁLIK- kanoista, majster ČSSR v C2
SILVESTER KELEMEN- 
kanoista, majster ČSSR v C2
ZSOLT BOGDÁNY – kajakár, dvojnásobný juniorský majster sveta v roku 1995, na ME mužov 1997  strieborný v K4 na 1000 m a 5. v K4 na 500 m.

MARTIN HLUŠKO – kajakár, dvojnásobný juniorský majster sveta 1995, na ME mužov  v Plovdive strieborný v K4 na 1000 m a 5. v K4 na 500 m.

MICHAL RISZDORFER – kajakár, najúspešnejší pretekár v histórii slovenskej rýchlostnej kanoistiky, v K4 strieborný aj bronzový medailista z olympijských hier, v K2 a v K4 niekoľkonásobný majster sveta a  Európy, dvojnásobný juniorský majster sveta v K4, jazdí za ŠKP Bratislava. Mnohonásobný majster Slovenska v K1, K2 aj K4 a mnohonásobný najlepší kajakár SR. Trojnásobný medailista z ME dračích lodí 2006 v Prahe.

JURAJ BAČA  – kajakár, v K4 bronzový medailista z olympijských hier, v K2 a v K4 spolu šesťnásobný majster sveta a štvornásobný majster Európy, dvojnásobný juniorský majster sveta, jazdil za ŠKP Bratislava. Trojnásobný medailista z ME dračích lodí 2006 v Prahe.

ANTON GRASSL – kanoista, od roku 1998 viacnásobný účastník majstrovstiev sveta a Európy. V C1 viacnásobný majster Slovenska v kategóriách juniorov aj seniorov. Pretekár ŠKP Bratislava. Trojnásobný medailista z ME dračích lodí 2006 v Prahe. V roku 2006 v Amsterdame majster Európy na veslárskom trenažéri.

JURAJ TARR ml. – kajakár, strieborný olympijský medailista, majster sveta a niekoľkonásobný majster Európy v K4, jazdí za ŠKP Bratislava.

KAROL LEŠŠ ml.  – kajakár, viacnásobný juniorský majster Slovenska, úspešný hlavne v K1 500 a 1000 m.

IMRICH KNIRSCH – kajakár, juniorský reprezentant SR, účastník pretekov juniorského svetového pohára.

RICHARD RISZDORFER  – kajakár, v K4 strieborný aj bronzový medailista z olympijských hier, niekoľkonásobný majster sveta a  Európy, trojnásobný medailista z ME dračích lodí 2006 v Prahe.

ERIK VLČEK – kajakár, v K4 strieborný aj bronzový medailista z olympijských hier, niekoľkonásobný majster sveta a Európy, v K2  juniorský a seniorský  majster sveta. V posledných rokoch najúspešnejší kajakár Slovenska. Trojnásobný medailista z ME dračích lodí 2006 v Prahe.

TIBOR GYÖRI – kajakár, viacnásobný juniorský majster Slovenska v K1 na 500 a 1000 m a v K2, jazdil za ŠKP Bratislava. Účastník ME mužov 2006 v Račiciach, juniorských MS a ME, na ME 2004 do 23 rokov člen K4 na 8 mieste.

PETER LIKÉR  – kajakár, viacnásobný juniorský majster Slovenska v K1 na 500 a 1000 m a v K2, jazdil za ŠKP Bratislava, na ME 2004 do 23 rokov člen K4 na 8 mieste.

BORIS VISZLAY – kajakár, niekoľkonásobný juniorský majster Slovenska . viacnásobný účastník vrcholných juniorských podujatí, na MS juniorov 2007 v Račiciach bronzový v K4 na 500 m (s Divincom, Mičom a Baránkom) a 5. na 1000 m (s Divincom, T. Csepym a Baránkom), na ME 2008 do 23 rokov v Szegede 9. v K4 na 500 m a 9. v K4 na  1000 m (s Miklešom, Maťašom a Jankovcom), v roku 2009 v Poznani 3. v K4 na 500 m , (s Divincom, Jakubíkom a Jankovcom) a v roku 2010 v Moskve  obsadil 5.miesto v K4 na 1000 m (s  Divincom, Beňom a  Jankovcom).

TOMÁŠ CSEPY – kajakár, niekoľkonásobný majster Slovenska v žiackych a dorasteneckých kategóriách. Viacnásobný účastník vrcholných juniorských podujatí, na MS juniorov 2007 v Račiciach 5. v K4 na 1000 m (s B. Viszlaym, Divincom a Baránkom).

VIKTOR DEMIN – kajakár, viacnásobný majster Slovenska, juniorský majster sveta a Európy, na ME juniorov v Moskve v roku 2010 obsadil 3. miesto  v  K4  na 1000 m ( s Jančom, Krajčovičom  a Michálkom) a 8. miesto v  K1  na 500 m, v roku 2011 na ME juniorov v Záhrebe obsadil 1. miesto v K2 na 500 m a 2. miesto v K2 na 1000 m spoločne s Jančom, a na MS juniorov v Brandenburgu 1. miesto v K2 na 500 m a 2. miesto v K2 na 1000 m spoločne s Jančom

DÁVID PÁLMAY– kajakár, viacnásobný majster Slovenska, na ME juniorov v Záhrebe  v roku 2011 obsadil  8.miesto  v  K4 na 1000 m (s Myšákom, Vassom, Višváderom)  a na MS v Moskve obsadil 5.miesto v K4 na 1000  m.

V období rokov 2000 až 2009  majstrami Slovenska a medailistami z majstrovstiev Slovenska v dorasteneckých, resp. juniorských kategóriách , účastníkmi a medailistami medzinárodných regát boli:

KANOISTI

MARIÁN VÁROS- juniorský reprezentant Slovenska

ŠTEFAN BÖLCSKEI

TOMÁŠ BESE – juniorský reprezentant Slovenska

GABRIEL VAJKAI

VOJTECH VALENT

KAJAKÁRKY

KATARÍNA GYÖRIOVÁ

MARTA FABIÁNOVÁ

SANDRA DUBRANOVÁ

AGNESA RÁCZOVÁ

RÉKA MÁRIÁSIOVÁ

SLÁVKA JALŚOVSKÁ

GABIKA SZABÓOVÁ- juniorská reprezentantka Slovenska

ROBERTA PELANTOVÁ – juniorská reprezentantka Slovenska

KATARÍNA HORVÁTHOVÁ – juniorská reprezentantka Slovenska

KAJAKÁRI:

ALEXANDER AMBRUS – juniorský reprezentant Slovenska

IVAN KOSTRA

PETER PIKOR

LADISLAV RISZDORFER

TOMÁŠ STANO

GABRIEL KOCSI – juniorský reprezentant Slovenska

ENRIKO HRADIL – juniorský reprezentant Slovenska

ATTILA AMBRUS – juniorský reprezentant Slovenska

PETER SLANČÍK

PETER KIRCHNER

PAVOL HRABOVSKÝ

PAVOL PETRUŠ

TOMÁŚ CSICSO

MICHAL DÓZSA

LUKÁŚ MAŤKO

MÁTÉ KNIRS – juniorský reprezentant Slovenska

RADIM KRÁĽ – juniorský reprezentant Slovenska

MICHAL PETRUŚ – juniorský reprezentant Slovenska

BALÁZS LÖRINCZ – juniorský reprezentant Slovenska

DANIEL SZOKOL- juniorský reprezentant Slovenska