ROZVOJOVÝ PROJEKT „PÁDLUJME PRE BUDÚCNOSŤ“ ÚSPEŠNÝ

Domov // Aktuality // Novinky // ROZVOJOVÝ PROJEKT „PÁDLUJME PRE BUDÚCNOSŤ“ ÚSPEŠNÝ
30. apríla 2022

„Pádlujme pre budúcnosť”

Kajak & kanoe klub Komárno si môže pripísať ďalší úspešný cezhraničný projekt nesúci názov „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2101/4.1/013), ktorého cieľ spočíva v podelení sa o skúsenosti a znalosti dvoch športových klubov s bohatou históriou, a to nielen medzi sebou navzájom, ale aj so širokou verejnosťou.

Kajak & kanoe klub Komárno možno považovať za najúspešnejší športový klub mesta. Z jeho priestorov vyšlo niekoľko olympionikov a aj v súčasnosti sa vo významnej miere podieľa na výchove úspešných športovcov: podporuje takmer šesťdesiat mladých ľudí vo veku 9 až 23 rokov, jeho juniorskí kajakári patria medzi najlepších v krajine. Klub tak okrem šírenia dobrého mena Komárna načrtol na svetovú športovú mapu aj Slovensko.

V záujme zvyšovania jeho úspešnosti a kvalitatívnej úrovne sa klub v priebehu uplynulých rokov zapojil do viacerých projektov a rozvojových iniciatív. Takýmto spôsobom došlo okrem iného k rekonštrukcii Manty ležiacej na hladine rieky Váh, k nákupu nových zariadení, ako aj k rozvoju webovej stránky klubu.

Naším najnovším projektom založeným na vzájomnej spolupráci je „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2101/4.1/013), v rámci ktorého je maďarským partnerom klubu športové združenie Budapesti Honvéd Sportegyesület. Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 998,07 eur. Celkový rozpočet projektu dosahuje 58 821,27 eur.

V rámci projektu plánujeme v apríli realizáciu workshopu zameraného na význam efektívnych metód trénovania a pohybu, ako aj tri odborné konzultácie. Taktiež dôjde k nákupu nových športových zariadení. Kajak & kanoe klub Komárno ako hlavný prijímateľ projektu v zakúpi šesť kajakov K1, dva kajaky K2, dva veslárske trenažéry a zariadenie so senzorom na meranie výkonu, kým cezhraničný partner Budapesti Honvéd Sportegyesület z projektových prostriedkov zabezpečí jeden kajak K1, dva kajaky K2, jeden kajak K4 a jedno totožné zariadenie so senzorom. Vďaka senzorom budú výsledky monitorované počas tréningov – a to primárne dosahovaný výkon, sila a rýchlosť – objektívne a presne porovnateľné, bude teda možné aj ich ďalšie spracovanie a sledovanie vývoja trénovaných športovcov.

„Evezzünk a jövőért”

Újabb sikeres, határon átnyúló pályázatot tudhat magáénak a Komáromi Kajak-Kenu Klub. Az „Evezzünk a jövőért” elnevezésű (rövid címe: Future, kódja: SKHU/WETA/2101/4.1/013) célja két nagymúltú sportklub többéves egyéni tapasztalatainak és tudásának megosztása nemcsak egymással, hanem a nagyközönséggel is.

A Komáromi Kajak-Kenu Klub a város legsikeresebb klubjának mondhatja magát. Több olimpikon került ki falai közül és ma is jelentős utánpótlás-nevelést folytat: közel hatvan, 9 és 23 év közötti fiatalt támogat; junior sportolóik az ország legjobbjai közé tartoznak. Mindezeknek köszönhetően nemcsak Komárom hírnevét öregbítette, hanem Szlovákia helyét is felrajzolta a világ sporttérképére.

A siker és a minőség színvonalának növelése érdekében a klub az elmúlt évek során igyekezett minél több pályázatban, fejlesztési kezdeményezésben részt venni. Ily módon valósult meg a csónakház és a Vág folyón található Manta rekonstrukciója, új eszközök vásárlása, weboldaluk fejlesztése.

Legújabb sikeres pályázatuk, az „Evezzünk a jövőért” elnevezésű (rövid címe: Future, kódja: SKHU/WETA/2101/4.1/013) közös együttműködésen alapszik: anyaországi partnerük ebben a Budapesti Honvéd Sportegyesület. Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49 998,07 eurónyi társfinanszírozásával valósul meg. Teljes költségvetése 58 821,27 euró.

A pályázat részeként áprilisban tervezzük egy workshop megvalósítását a hatékony edzés és a mozgás fontosságáról, valamint három professzionális konzultációt. Új eszközöket is vásárolunk: a Komáromi Kajak-Kenu Klub 6 db K1 és 2 db K2 kajakot, 2 db evezőpadot, 1 db teljesítménymérő szenzorral ellátott készüléket; míg a Budapesti Honvéd Sportegylet 1 db K1, 2 db K2 és 1 db K4 kajakot, továbbá 1 db szenzoros készüléket. A szenzoroknak köszönhetően az edzések során elért eredmények objektívek és pontosan összehasonlíthatóak, így lehetőség nyílik azok további feldolgozására és a sportolók fejlődésének nyomon követésére.

Tlačová správa- Pádlujme pre budúcnosť

Na zverejnenie: 03. marca 2022 / Na okamžité zverejnenie

Mediálny kontakt: Mgr. Viktor Demin, predseda Kajak & kanoe klubu Komárno

Naša športová organizácia Kajak & kanoe klub Komárno má bohatú históriou, s ktorou ju možno zaradiť medzi najúspešnejšie kluby mesta. V priebehu posledných rokov sme sa zapojili do rozličných rozvojových iniciatív a výziev s cieľom zveľaďovať športový areál klubu, zvyšovať jeho kvalitatívnu úroveň a podnietiť nadväzovanie nových spoluprác v záujme ďalšieho pokroku. Takto došlo okrem iného aj k modernizácii plávajúceho zariadenia Manta ležiaceho na rieke Váh, k nákupu ergometrov či k rekonštrukcii strediska rýchlostnej kanoistiky.

V rámci projektu nesúceho názov „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2010/4.1/013) náš klub spojí svoje sily s maďarskou športovou organizáciou Budapesti Honvéd Sportegyesület, a zameria sa na obohatenie športovej výbavy pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne tréningov, ako aj na vzájomnú výmenu skúseností a trénerských poznatkov v rámci série dvojjazyčných konzultácií a workshopu. Kajak & kanoe klub Komárno je významné stanovište pre slovenských aj maďarských, profesionálnych i amatérskych športovcov, pre ktorých je aj vďaka jeho geografickej polohe ideálnym cieľovým bodom. V súčasnosti máme 132 členov vrátane vyše 60 registrovaných športovcov, a vychovali sme množstvo športových talentov, vrátane majstrov sveta a olympionikov. Združenie BHSE má 14 odborných oddielov a 6 odvetví, pričom je podľa olympijského bodovania najúspešnejším klubom Maďarska, ktorý je vzorom pre mladých a podieľa sa aj na ich výchove. Nakoľko máme obaja roky individuálnych skúseností a úspechov v oblasti športového trénerstva, o svoje vedomosti by sme sa v rámci projektu chceli podeliť so sebou navzájom, ako aj so širokou verejnosťou.

Naším primárnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej spolupráce medzi obyvateľmi a inštitúciami pohraničného regiónu, čo by sme chceli dosiahnuť práve vďaka realizácii spoločných cezhraničných programov zameraných na zdieľanie vedomostí a overených skúseností. Vďaka cezhraničnému charakteru projektu máme možnosť zasiahnuť širší okruh ľudí a inštitúcií – zapojiť do podujatí viaceré komunity, umožňujúc ich zblíženie aj na báze športu a spoločných záujmov. Výkony členov klubu sa vďaka rozšíreniu športového vybavenia môžu podstatne zlepšiť, a cezhraničná spolupráca sa tak podpíše aj pod šírenie dobrého mena našich klubov a oboch krajín.

K obstaraniu nového profesionálneho športového vybavenia dôjde na oboch stranách hranice. Kajak & kanoe klub Komárno ako hlavný prijímateľ projektu v rámci projektu zakúpi šesť kajakov K1, dva kajaky K2, dva veslárske trenažéry a zariadenie so senzorom na meranie výkonu, kým cezhraničný partner Budapesti Honvéd Sportegyesület z projektových prostriedkov zabezpečí jeden kajak K1, dva kajaky K2, jeden kajak K4 a jedno totožné zariadenie so senzorom. Vďaka senzorom budú výsledky monitorované počas tréningov – a to primárne dosahovaný výkon, sila a rýchlosť – objektívne a presne porovnateľné, bude teda možné aj ich ďalšie spracovanie a sledovanie vývoja trénovaných športovcov.

Konzultácie v zmysle predbežných plánov prebehnú v priebehu mesiaca apríl, realizáciu projektu však zavŕši spoločný odborný workshop organizovaný Kajak & kanoe klubom Komárno, zameraný na efektívne metódy trénovania a na význam pohybu pre zdravie človeka. Implementácia všetkých plánovaných aktivít projektu by mala prebehnúť do konca apríla 2022.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 49 998,07 eur. Jeho celkový rozpočet dosahuje 58 821,27 eur.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Mgr. Viktor Demin

Predseda Kajak & kanoe klubu Komárno

E-mail: predseda@kajakkomarno.sk

Tel. číslo: : +421 915 178 155

Web: www.kajakkomarno.sk

Sajtóközlemény – Evezzünk a jövőért

Megjelentetésre: 2022.03.03. / Azonnali megjelentetésre

Sajtókapcsolat: Mgr. Viktor Demin, a Kajak & kanoe klub Komárno elnöke

Sportegyletünk, a Komáromi Kajak-Kenu Klub nagy múlttal rendelkezik, városunk legsikeresebb klubjának mondhatja magát. Több olimpikont neveltünk és ma is jelentős utánpótlás-nevelést folytatunk: közel hatvan, 9 és 23 év közötti fiatalt támogatunk; junior sportolóink az ország legjobbjai közé tartoznak. Mindezeknek köszönhetően nemcsak városunk hírnevét öregbítettük, hanem országunk helyét is felrajzoltuk a világ sporttérképére.

A siker és a minőség színvonalának növelése érdekében az elmúlt évek sorá igyekeztünk minél több pályázatban, fejlesztési kezdeményezésben részt venni. Ily módon valósult meg a csónakház és a Vág folyón található Manta rekonstrukciója, új eszközöket vásároltunk, weboldalunkat fejlesztettük.

Legújabb sikeres pályázatunk, az „Evezzünk a jövőért” elnevezésű (rövid címe: Future, kódja: SKHU/WETA/2101/4.1/013) közös együttműködésen alapszik: anyaországi partnerünk ebben a Budapesti Honvéd Sportegyesület. Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49 998,07 eurónyi társfinanszírozásával valósul meg. Teljes költségvetése 58 821,27 euró.

Célunk e közös pályázat keretén belül a két nagymúltú sportklub többéves egyéni tapasztalatainak és tudásának megosztása nemcsak egymással, hanem a nagyközönséggel is.

S hogy milyen tapasztalattal és eredményekkel büszkélkedhetünk? A Komáromi Kajak-Kenu Klub, aki a pályázat vezető partnere jelenleg 132 tagot számlál – közülük 69 igazolt sportoló. A város legsikeresebb klubjaként az elmúlt évek során több világbajnokot és olimpikont nevelt. A Budapesti Honvéd Sportegyesület Magyarország legsikeresebb klubjaként 14 szakosztállyal és 6 szakággal rendelkezik. Példaképeket állít fiatalok számára és neveli az ifjúságot.

Ilyen háttérrel, szakmai tapasztalattal vágunk tehát bele a projektbe, melynek célja határon átnyúló együttműködésünk magasabb szintre való emelése a még jobb eredmények elérése érdekében. A projekt határon átnyúló jellegéből adódóan szélesebb célcsoportot szeretnénk elérni: minél több közösséget bevonni a rendezvényekbe, lehetővé téve számukra, hogy a sport révén összefogjanak.

A pályázat részeként áprilisban tervezzük egy workshop megvalósítását a hatékony edzés és a mozgás fontosságáról, valamint három konzultációt a projekt partnerével (mely során a terveket, majd az elért eredményeket vitatjuk meg). Új eszközöket is vásárolunk: a Komáromi Kajak-Kenu Klub 6 db K1 és 2 db K2 kajakot, 2 db evezőpadot, 1 db teljesítménymérő szenzorral ellátott készüléket; míg a Budapesti Honvéd Sportegylet 1 db K1, 2 db K2 és 1 db K4 kajakot, továbbá 1 db szenzoros készüléket (a szenzoroknak köszönhetően az edzések során elért eredmények objektívek és pontosan összehasonlíthatóak, így lehetőség nyílik azok további feldolgozására és a sportolók fejlődésének nyomon követésére).

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

További információért forduljon bizalommal:

Mgr. Viktor Demin, a Kajak & kanoe klub Komárno elnöke

E-mail: predseda@kajakkomarno.sk

Telefonszám: +421 915 178 155

Honlap: www.kajakkomarno.sk

Úspešné ukončenie realizácie projektu

Kajak & kanoe klub Komárno úspešne ukončil realizáciu rozvojového projektu v spolupráci s budapeštianskym športovým klubom – Budapesti Honvéd Sportegyesület.

Cezhraničný projekt nesúci názov „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2101/4.1/013) je zameraný na zdieľanie dlhoročných individuálnych skúseností a znalostí dvoch klubov nielen medzi sebou navzájom, ale aj so širokou verejnosťou. 

Vznikol v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 998,07 eur. Celkový rozpočet projektu dosiahol 58 821,27 eur. 

Dňa 3. marca sme v rámci online úvodnej konferencie prediskutovali ciele našej spolupráce, dosahované výsledky a nadobudnuté skúsenosti zasa počas troch online konzultácií, ktoré sa konali 14., 19. a 25. apríla 2022. 

Dňa 28. apríla sme zorganizovali workshop zameraný na efektívne trénovanie a význam pohybu, ako aj záverečnú konferenciu týkajúcu sa projektu. 

Nakúpili sme aj nové zariadenia: – Kajak & kanoe klub Komárno-  šesť kajakov K1 a dva kajaky K2, dva veslárske t trenažéry a 1 senzor na meranie výkonu, kým náš partner – Budapesti Honvéd Sportegyesület – zaobstaral 1 kajak K1, dva kajaky K2, jeden kajak K4 a jedno senzorové zariadenie. 

Veríme, že naša spolupráca bude v obdobne úspešnom duchu pokračovať aj v budúcnosti.  

A projekt megvalósításának sikeres befejezése

Újabb sikeres pályázatot tudhat magáénak a Komáromi Kajak-Kenu Klub

A Komáromi Kajak-Kenu Klub sikeresen befejezte egy fejlesztési pályázat megvalósítását, együttműködésben a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel. Az „Evezzünk a jövőért” elnevezésű (rövid címe: Future, kódja: SKHU/WETA/2101/4.1/013) határon átnyúló projekt célja két nagymúltú sportklub többéves egyéni tapasztalatainak és tudásának megosztása nemcsak egymással, hanem a nagyközönséggel is. Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49 998,07 eurónyi társfinanszírozásával jött létre. Teljes költségvetése 58 821,27 euró volt. 

E pályázat részeként március 3-án egy közös online nyitó konferencia során megvitattuk  az együttműködésünk céljait; eredményeinket és tapasztalatainkat pedig három online konzultáció során– 2022. április 14-én, 19-én, valamint 25-én. Április 28-án megvalósítottunk egy workshopot a hatékony edzés és a mozgás fontosságáról, valamint a projekthez kötődő záró konferenciát is. Új eszközöket is vásároltunk: a Komáromi Kajak-Kenu Klub 6 db K1 és 2 db K2 kajakot, 2 db evezőpadot, 1 db teljesítménymérő szenzorral ellátott készüléket; míg partnerünk – a Budapesti Honvéd Sportegyesület 1 db K1, 2 db K2 és 1 db K4 kajakot, továbbá 1 db szenzoros készüléket. Bízunk benne, hogy gyümölcsöző együttműködésünk a jövőben is tovább folytatódhat majd.