Športová výbava – ergometre

Domov // Verejné obstarávanie // Športová výbava – ergometre
11. januára 2023

Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.  ako prijímateľ dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky
– program – „Podpora rozvoja športu na rok 2018“: 
– názov projektu: „Nákup športovo – technického vybavenia“
– podprogram č. 4: Nákup športovej výbavy 

Názov predmetu zákazky
„Športová výbava – ergometre“ 

Hlavný kód CPV: 37442320-7  Odporové cvičné stroje na precvičovanie hornej časti tela 

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami v súlade s ust. § 117 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov