ZÁKAZKA:  „Obnova areálu a vnútorných priestorov Kajak & kanoe klub Komárno “    

 ZMLUVA O DIELO uzavretá medzi Kajak & kanoe klub Komárno , o.z. a STABAC spol s r.o.  TU


 ZÁPISNICA z vyhodnotenia ponúk k zákazke TU

ZMLUVA O DIELO č. 0101/2022 medzi KAJAK & KANOE KLUB  KOMÁRNO, o.z. a TONEX spol. s r.o.
– realizácia diela: “ REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KAJAK & KANOE KLUBU KOMÁRNO TU

PARTNERSKÁ DOHODA NA REALIZÁCIU PROJEKTU KAJAK & KANOE PÁDLUJME PRE SPOLOČNÝ CIEĽ V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA-MAĎARSKO  
TU 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA TU

ZMENA č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU TU

ZMENA č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU TU

ZMLUVA O DIELO MEDZI KAJAK & KANOE KLUB  KOMÁRNO A SK REMONT S.R.O.  TU
– realizácia projektu : Pádlujme pre spoločný cieľ ,  Program spolupráce  INTERREG V-A SR-Maďarsko

ZMLUVA SO SLOVENSKÝM OLYMPIJSKÝM A ŠPORTOVÝM VÝBOROM 

Zmluva o refundácii výdavkov TU

Žiadost o poskytnutie príspevku na modernizáciuTU

Zmluva s Mestom KomárnoTU