POSKYTNUTÉ PROSTRIEDKY A ICH VYÚČTOVANIE 

ROK 2017: 60 000.00 EUR 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle Zmluvy číslo 0718/2017/SŠSŠ a Dodatku číslo 1  o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  prostredníctvom  rozpočtu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu  poskytlo pre Kajak & kanoe klub Komárno finančné prostriedky vo výške 60 000.00 EUR na rekonštrukciu Strediska rýchlostnej kanoistiky Komárno.   

   Finančné prostriedky boli poskytnuté dňa 16.11.2017 na účet, ktorý má  Kajak & kanoe klubu Komárno zriadený

v Slovenskej sporiteľni a.s. a ktorý je určený na príjem prostriedkov zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Projektovú dokumentáciu na stavbu: Rekonštrukcia Strediska rýchlostnej kanoistiky v Komárne vypracoval
Ing. Imrich Névery, krycí list rozpočtu vypracovala Ing. Katarína Vyšehradská. Ing. Tibor Soós, člen Kajak & kanoe klubu Komárno, bol poverený vedením agendy, sledovaním realizácie projektu a vykonávaním stavebného dozoru.
 

    V zmysle zákona č. 353/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk doručenou trom uchádzačom – osobne, Ing. Andrea Kabátová, zodpovedná osoba verejného obstarávateľa na zasadnutí

dňa 15. 12. 2017 o 15:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa, Župná 18, 945 01  Komárno. otvárala obálky s ponukami uchádzačov, posúdila splnenie podmienok účasti a vyhodnotila požiadavky na predmet zákazky na uskutočnenie stavebných prác. 

Výzva bola odoslaná uchádzačom dňa 28. 11. 2017. Na základe telefonickej žiadosti uchádzačov bola výzva na predkladanie cenovej ponuky zaslaná uchádzačom aj elektronicky. 

1. TONEX KOMÁRNO s.r.o., Dunajské nábrežie 4726, 945 01  Komárno

2. STABAC spol. s.r.o., Darányiho 37, 945 04  Nová Stráž

3. Skill Build s.r.o., Ul. Vtáčej záhrady, 945 01  Komárno – Nová Stráž

Verejnému obstarávateľovi boli doručené tri ponuky v lehote na predkladanie cenovej ponuky.

1. TONEX s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01  Komárno

2. STABAC spol. s.r.o., Darányiho 37, 945 04  Komárno – Nová Stráž

3. Skill Build s.r.o., Ul. Vtáčej záhrady 14, 945 04  Komárno – Nová Stráž

    Ing. Andrea Kabátová, zodpovedná osoba verejného obstarávateľa, overila neporušenosť obalu ponuky a včasnosť jej doručenia. Po otvorení obálky s ponukou označila ponuku poradovým číslom tak, v akom poradí bola doručená verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ určil vo výzve na predkladanie cenovej ponuky na splnenie podmienok uchádza predložiť:

a) Identifikačné údaje uchádzača, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu!!! (príloha č.1), 

b) cenovú ponuku uchádzača na predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky podpísanú štatutárnym zástupcom, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania – Návrh uchádzača na plnenie kritérií (príloha č.2),

c) nacenený výkaz výmer (príloha č. 3), 

d) vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravidlami a úplnosti dokladov (príloha č. 4),

e) čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ (príloha č. 5), 

f) podpísaný návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 6),

g) doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky,

h) aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. originál alebo overenú kópiu živnostenského listu, (predkladá fyzická osoba – podnikateľ alebo príspevková organizácia – podnikateľ),

– aktuálny výpis z obchodného registra resp., originál alebo overenú kópiu zápisu do obchodného registra,

– iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov – originál alebo jeho overená kópia,

i) doklad o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác – vedúci stavby v zmysle stavebného zákona v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním na inžinierske stavby – dopravné stavby (osvedčenie stavbyvedúci pre technické a energetické vybavenie stavieb) alebo adekvátny  doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti.

Uchádzači splnili podmienky účasti tým, že verejnému obstarávateľovi predložili všetky požadované doklady. 

Kritérium hodnotenia: Celková najnižšia cena diela s DPH. V prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH, prípade neplatcu DPH konečná, celková cena za predmet zákazky.

Uchádzači, ktorí predložili ponuku s uvedením sídla resp. adresy a návrhu hodnotiacich kritérií: cena.  

Poradové číslo Uchádzač Adresa / sídlo Návrh na plnenie hodnotiaceho kritéria Poradie

1.  TONEX spol. s.r.o. Dunajské nábrežie 1152,    945 01  Komárno         52.644,36 € bez DPH   63.173,23 € s DPH 1.

2.  STABAC spol. s.r.o. Darányiho 37,     945 04  Komárno – Nová Stráž 59.129,00 bez DPH     70.955,52 € s DPH 3.

3.      Skill Build s.r.o.  Vtáčej záhrady 14,    945 04  Komárno – Nová Stráž 56.612,47 € bez DPH   67.934,96 € s DPH 2.

Záver:

Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa na základe úplného vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií konštatuje, že uchádzač s poradovým číslom 1.) TONEX spol. s.r.o., so sídlom  Dunajské nábrežie 1152, 945 01  Komárno, splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a ponúkol verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu za predmet zákazky s DPH. 

Dňa 19.12.2017 bola podpísaná Z m l u v a  o   d i e l o  č. 0112/2017 uzavieranej podľa § 536 a násl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení so spoločnosťou TONEX spol. s r.o., Komárno ako zhotoviteľom stavby .

Pedmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela zhotoviteľom stavby ako odbornou organizáciou s dodávkou materiálu, za ktorú sa vyhlasuje zhotoviteľ, podľa podmienok Obchodného zákonníka pre stavbu: 

        „ Rekonštrukcia Strediska rýchlostnej kanoistiky v Komárne v k. ú. Komárno p.č.9311 “ a realizácia stavebno-montážnych prác, na stavbe podľa PD vypracovanej  Ing. Imrichom Néverym a na základe rekapitulácie objektov stavby – rozpočtu obdržaného v rámci výberového konania zo dňa 27.11.2017.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet diela v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy v dohodnutej kvalite podľa projektu, v nasledovných termínoch:

začatie realizácie diela:              15.01.2018   

ukončenie a odovzdanie diela:      25.05.2018 

UKONČENIE 1. ČASTI STAVEBNOMONTÁŽNYCH PRÁC 

Dňa 22.02.2018 ukončila spoločnosť TONEX s.r.o. 1.časť  stavebnomontážnych prác na akcii Rekonštrukcia Strediska rýchlostnej kanoistiky.

Stavebnomontážne práce boli uskutočnené v hodnote 35 542.73 EUR vrátane DPH.

 
    FAKTÚRA číslo 180203                                                     


Rekonštrukcia bola vykonaná v objektoch:

– izby bloku A – stavebné úpravy                                                Súpis vykonaných prác                                   

– izby bloku A- vzduchotechnika                                                 Súpis vykonaných prác 
– chodba bloku A – stavebné úpravy                                          Súpis vykonaných prác

– ostatné priestory na  2.NP                                                         Súpis vykonaných prác                

Faktúra číslo 180203 v hodnote 35 542.73 EUR bola uhradená dňa 27.02.2018  z 

 bežného účtu určeného
na príjem prostriedkov zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Do 25.05.2018 zostáva uskutočniť zostávajúce práce:

– rekonštrukcia balkónov

–  rekonštrukcia fasády 

UKONČENIE 2. ČASTI STAVEBNOMONTÁŽNYCH PRÁC 

Spoločnosť  TONEX s.r.o  ukončila  realizáciu 2.časti stavebnomontážnych prác na akcii
Rekonštrukcia Stredi
ska rýchlostnej kanoistiky  dňa 15.05.2018.

Stavebnomontážne práce sa týkali: 

1.  Rekonštrukcia balkónov

2.  Rekonštrukcia fasády

3.  Stavebné úpravy skladu lodí

Stavebnomontážne práce- 2.časť boli uskutočnené v hodnote  27 630.50 vrátane DPH.
Faktúra číslo 180501 spoločnosti TONEX spol. s r.o.  v hodnote 24 457.27 EUR,  bola uhradená dňa 21.05.2018
z bežného účtu určeného na príjem prostriedkov zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, čím bola naplnená 
čiastka čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na rekonštrukciu vo výške 60. 000.00 EUR.
Zostávajúca  čiastka fakturovaných prác vo výške 3 173,23 EUR bola uhradená  z bežného účtu Kajak & kanoe klubu Komárno vedeného vo VÚB pobočka Komárno.

FAKTÚRA číslo 180501
Súpis vykonaných prác