Dňa 23.mája 2019 v priestoroch Mestského úradu v Dunajskej Strede  Kajak & kanoe klub Komárno a Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh slávnostne podpísali 

Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  pre realizáciu projektu  so skratkou Kajak & kanoe nazvaného „Pádlujeme pre spoločný cieľ “ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská rebublika- Maďarsko.


Na  implementácii projektu sa Kajak & kanoe klub Komárno  bude podieľať so športovým združením Tatai Hódy Sport Egyesület z Maďarska. Projekt je realizovaný s finančnou podporou  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov,  Programu Spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika – Maďarsko. 

O projekte  „Pádlujme pre spoločný cieľ“ 

Kajak & kanoe klub Komárno v spolupráci s Tatai Hódy Sport Egyesület, športovým združením z maďarskej Taty, po rokoch vzájomnej spolupráce realizuje s podporou Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika  – Maďarsko cezhraničný projekt s názvom „Pádlujme pre spoločný cieľ“ (Kajak & Kanoe, kód: SKHU/WETA/1801/1.1-003), založeného  na využití endogénneho prírodného potenciálu regiónu, ktorý plynie najmä z prítomnosti významných vodných plôch v okolí oboch zapojených strán. Projekt je finančne podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou vo výške 42 951,83 eur. 

Dva športové kluby sa zapojili do realizácie s víziou zvýšenia miery návštevnosti regiónu, so zameraním predovšetkým na vodný a športový turizmus.  Slovensko – maďarské pohraničie disponuje rozsiahlym potenciálom v oblasti cestovného ruchu, posilňovaným prítomnými kultúrnymi pamiatkami a prírodným bohatstvom. V záujme jeho využitia partneri do plánovaných aktivít projektu zaradili v prvom rade rozširovanie programovej ponuky v regióne organizáciou pretekov v kajaku a kanoistike na slovenskej strane a súťaže dračích lodí na strane maďarskej. Záujemcom sa naskytne možnosť absolvovať krátke vodné túry a spoznať tak okolie z úplne odlišnej, unikátnej perspektívy. Projekt tak prispieva k rozvíjaniu možností aktívneho oddychu a športového vyžitia turistov v regióne, ako aj k znásobovaniu príležitostí plynúcich z rastúcej návštevnosti pre lokálnych podnikateľov a miestne hospodárstvo.

Zároveň prebehne rekonštrukcia plávajúceho zariadenia, t.j. cieľovej veže Manta ležiacej na pravom brehu Váhu na km „3“ pri stredisku kanoistiky v Komárne, a to takým environmentálne uvedomelým a inovatívnym spôsobom, ktorý zabezpečí jej trvalo udržateľné využitie a zachovanie aj pre budúce generácie. Okrem tradičného kľúčového postavenia v rámci pretekov plavidlo poskytuje svoje priestory aj na oddych ako klubovňa, či miesto vyhradené pre parkovanie motorových člnov. 

Nakoľko sa jedná o lokality s obrovským potenciálom, investovanie do ich rozvoja prispeje k značnému zvýšeniu záujmu o cieľovú oblasť a miery využívania služieb ponúkaných lokálnymi spoločnosťami. Projektom chcú partneri zároveň upozorniť na dôležitosť zachovávania prírodných hodnôt regiónu a ich ochrany v záujme umožnenia ich využívania z dlhodobého hľadiska a zveľaďovania športového cestovného ruchu v regióne.  

 Financované z prostriedkov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja / EFRR /

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, na realizáciu projektu číslo SKHU-WETA/1801/1.1/003´   

Program: Fond malých projektov pre západný región

Názov projektu: Pádlujeme pre spoločný cieľ

Celkový rozpočet:                    50 531,58 EUR

Príspevok EFRR ( 85%)           42 951.84 EUR

Vlastný príspevok (15%)           7 579,74 EUR

Vedúci prijímateľ:  Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. / KKK Komárno/

Partner malého projektu: Tatai Hódy Sportegyesület /THSE/


Finančné prostriedky Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko budú využité na financovanie projektov KKK Komárno a THSE nasledovne:
Partneri sa od začiatku v rovnakej miere podieľali na formovaní nápadu a projektovej žiadosti, svoje zámery stanovovali prostredníctvom neustálej komunikácie. 

1. Kajak & kanoe klubu Komárno, o.z.

Názov projektu: „ Oprava plávajúceho zariadenia“

Rekonštrukčné práce na plavidle  zahŕňajú:

– remorkáž na miesto opravy,

– vytiahnutie plavidla a umiestnenie na lodný výťah,

– očistenie plavákov vysokotlakovou čističkou,

– premeranie telesa plechov ultrazvukovým prístrojom,

– odpálenie poškodených, skorodovaných, opotrebovaných plechov,

– výmena  poškodených, skorodovaných, opotrebovaných plechov a rebier,

– montáž nových obšívkových plechov o hrúbke 5 mm – 8000 kg

Rozpočet  KKK  Komárno celkom  …………….   35 320.50 EUR zahŕňa výdavky na

– Projektový manažment:  ……………………….                1 650.00 EUR

– Kancelárske potreby:  …………………………..                   250.50 EUR

– Rekonštrukčné práce na plavidle …………..                33 400.00 EUR

Rekonštrukčné práce realizuje spoločnosť SK REMONT s.r.o. na základe Zmluvy o dielo uzavretej dňa 31.10.2019

Príspevok EFRR (85%)vo výške  ………………………………..   30 022.42 EUR 

Vlastný príspevok KKK Komárno (15%)vo výške …………..  5 298.08 EUR 

2. THSE 

Názov projektu:  Zariadenie 

Zariadenie zahŕňa:   3 ks turistické kajaky, 3 ks turistické kanoe, 12 ks pádiel, 1 ks  dračia loď, 12 ks pádiel, 18 ks záchranných viest

Rozpočet THSE celkom: …………………………  15 211.08 EUR  zahŕňa výdavky na

– Projektový manažment: ………………………………………     719.20 EUR

– Kancelárske potreby:  …………………………………………     107.88 EUR

– Zariadenie …………………………………………………. ….   14 384.00 EUR

DODATKOM  K PROJEKTU DOŠLO K ZMENE: 
Zariadenie zahŕňa:   5 ks turistické kajaky, 5 ks pádiel, 1 ks  dračia loď, 20 ks pádiel, 25 ks záchranných viest

Príspevok EFRR (85%)vo výške   …………………………………. 12 929.41 EUR 

Vlastný príspevok THSE (15%) vo výške ……………………….   2 281.67 EUR 

PARTNERSKÁ DOHODA NA REALIZÁCIU PROJEKTU KAJAK & KANOE PÁDLUJME PRE SPOLOČNÝ CIEĽ V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA-MAĎARSKO TU 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
TU
ZMENA č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU TU

ZMENA č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  TU


ZMLUVA O DIELO  SK-REMONT S..R.O a Kajak & kanoe klub Komárno o.z. TU

OBJEDNÁVKA NA OPRAVU PLÁVAJÚCEHO ZARIADENIA TU

FAKTÚRA  SK-REMONT S.R.O.  ČÍSLO 2020084  TU        
 
F O T O G A L É R I A  – TU