Tagdíj 2023

Domov // Tagdíj 2023

Kajak & kenu klub Komárom
oznamuje všetkým členom, že výška členského príspevku na rok 2023 je:

180.00 EUR

Členský príspevok Vás prosíme uhradiť výlučne prevodom na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Komárno /prevodný príkaz, Internetbanking/.

Banka: VÚB a.s. pobočka Komárno
Číslo účtu: 10437142
Kód banky: 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0000 1043 7142
BIC: SUBASKBX
Variabilný symol /VS/: 2023
Účel platby, správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno

TERMÍN ÚHRADY: 31.03.2023

MOŽNOSŤ ÚHRADY ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU V DVOCH SPLÁTKACH:
1.splátka vo výške 90.00 EUR do 31.03.2023
2.splátka vo výške 90.00 EUR do 30.06.2023

ĎAKUJEME!
Teší nás, že ste členmi nášho úspešného tímu.