2% adó

Domov // 2% adó

Vážení priaznivci Kajak & kanoe klubu Komárno, o.z.


Kajak & kanoe klub Komárno patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie kluby na Slovensku. Pretekári nášho klubu od 9 rokov až po veteránov v roku 2022 úspešne reprezentovali klub na domácich a medzinárodných súťažiach a obhájili

víťazstvo v Slovenskom pohári 2022.

Ceníme si priazeň a podporu, ktorú nám preukazujete a aj vďaka Vám je náš klub úspešný.

Kajak & kanoe klub Komárno, občianske združenie, je aj v tomto roku zaregistrovaný ako prijímateľ 2% z daní.

Základné údaje nášho klubu:

Názov: Kajak & kanoe klub Komárno

Forma: Občianske združenie

IČO: 00609153

Ulica: Župná ul.18

Mesto: Komárno

PSČ: 945 01

Ďakujeme!

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

ZAMESTNANEC

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15.februára 2023 a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
    POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE 2022 TLAČIVO TU
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
    VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% DANE 2022 TLAČIVO TU
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a Potvrdenie o zaplatení dane Daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane, požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

OBČAN, ŽIVNOSTNÍK

– podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii.

Môže poukázať aj 3%, ak v roku 2022 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

PRÁVNICKÁ OSOBA

– podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane.

V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2022 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba môže prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2%.

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

ĎAKUJEME VÁM VOPRED ZA VAŠU PRIAZEŇ