Stanovy

Domov // Stanovy

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia 


Článok

Všeobecné ustanovenia
1. Názov združenia: Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. (ďalej len „združenie”) je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Kajak & kanoe klub Komárno o.z. je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá  je výlučným právnym nástupcom Komárňanského kajak kanoe klubu zaregistrovaného na Ministerstve vnútra  SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3112 zo dňa 21.12.1990. Skrátené meno združenia je KKK Komárno.

2. Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. je riadnym členom športového zväzu Slovenská kanoistika, o.z.3. Športová činnosť združenia sa prevádza v Stredisku kanoistiky,

3. Riečny kilometer rieky Váh.

4. Sídlo združenia je na adrese: 945 01 Komárno, Župná 18, Slovenská republika.

5. Združenie je otvorenou spoločenskou záujmovou organizáciou budovanou na demokratických princípoch. Je apolitické, nezávislé na politických stranách a hnutiach. 

6. Poslaním združenia je vytvárať všetkým členom optimálne, materiálne a organizačné podmienky pre kvalitnú pretekársku činnosť a koordinovať  túto činnosť.

7. Združenie sa môže združovať na celoštátnej ako i regionálnej úrovni do vyššej formy združenia, účelného pre styk so štátnou správou a medzinárodnými organizáciami.

8. Združenie je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorú deleguje aj na všetky subjekty, ktorú združuje. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov založenou na dobu neurčitú.

9. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené podľa zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, je: 00609153Daňové identifikačné číslo (ďalej len “DIČ”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších  predpisov, je: 20 21 027 283.  Webovým sídlom združenia je http: www.kajakkomarno.sk  Symbolom združenia je Emblém klubu, ktorý je štylizovaný ako modrý kajakár v pozadís modrým kanoistom  nad ktorým je umiestnený erb mesta Komárna.  Zástavu klubu tvorí emblém v plnej farebnosti na bielom podklade s názvom klubu.  Klubovými vyznamenaniami sú: čestný predseda klubu, čestný člen klubu, odznak klubu.     Návrhy na vyznamenania môže predkladať hociktorý člen klubu alebo člen jeho orgánov. Udelenie týchto vyznamenaní schvaľuje rada klubu, udelenie odznaku klubu schvaľuje  výkonný výbor. 


Článok 2

Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele združenia
Poslaním združenia vo vrcholovom športe je
1. zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie športového klubu zloženej    

a/ z jednotlivcov profesionálnych športovcov,         -v slovenských športových súťažiach  rýchlostnej kanoistiky        -v medzinárodných športových súťažiach rýchlostnej kanoistiky,   

b/ z jednotlivcov talentovaných športovcov,         -v slovenských športových súťažiach  rýchlostnej kanoistiky        -v medzinárodných športových súťažiach rýchlostnej kanoistiky,        -v slovenských športových súťažiach  rýchlostnej kanoistiky        -v medzinárodných športových súťažiach rýchlostnej kanoistiky

2. podpora a rozvoj rýchlostnej kanoistiky na území Slovenskej republiky vo vrcholovom športe profesionálnych športovcov a talentovaných športovcov s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj rýchlostnej kanoistiky detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.  

3. podpora a rozvoj rýchlostnej kanoistiky na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj rýchlostnej kanoistiky detí a mládeže, podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky

4. Organizačné jednotky združenia, ktoré  budú konať vo svojom mene sa nezriaďujú.


Článok 3 

Hlavné činnosti združenia 


1. Hlavné činnosti združenia sú aktivity združenia vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť združenia, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku.     Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.

2. Medzi hlavné činnosti združenia patria najmä:   

a/ reprezentovať záujmy členov združenia v spoločnosti, najmä v rýchlostnej kanoistike na území Slovenskej republiky, vystupovať v mene členov združenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k štátu, samospráve, členom Slovenská kanoistika o.z. a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov  združenia pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,   

b/ určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania činnosti združenia a rozpočtu združenia a ich naplňania,   

c/ podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom komercionalizovať rýchlostnú kanoistiku na území Slovenskej republiky a zhodnocovať aktíva s ním spojené v prospech rozvoja rýchlostnej kanoistiky tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,   

d/ podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na rýchlostnú kanoistiku, jej propagáciu a rozvoj,   

e/ koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,    

f/ zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k rýchlostnej kanoistike a jeho rozvoju na  území Slovenskej republiky.   

g/ styk so športovým zväzom Slovenská kanoistika,o.z., styky prostredníctvom  delegátov na valných zhromaždeniach ako i styk s výkonným výborom a predsedom zväzu.

h/ zabezpečenie reprezentácie SR na OH a MS a ďalších významných podujatiach.    

i/ organizovanie celoštátnych pretekov,

j/ nominovanie rozhodcov na domáce podujatia,

k/ ochrana záujmov a všestranné podporovanie všetkých členov. 

l/ podieľanie sa na vytváraní ekonomických, materiálnych a metodických podmienok pre rozvoj členov klubu.

m/ napomáhanie športovej prípravy mládeže, umožnenie športovania všetkých vekových skupín, spolupráca so zainteresovanými štátnymi, samosprávnymi a inými záujmovými organizáciami v SR.   

n/ zabezpečenie všeobecne – prospešných služieb a to najmä doplnkové vzdelávanie detí a  mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu  pre deti a mládež.   

o/ získavanie finančných prostriedkov, ich spravodlivé rozdeľovanie pre naplnenie úloh vyplývajúcich zo stanov.


DRUHÁ ČASŤ

Členstvo v združení 


Článok 4

Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentovanie združenia navonok 
1.  Členstvo v združení je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania združenia. Združenie zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v   spolupráci s nimi.

2.  Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím príslušného orgánu združenia.   

3.  Členstvom v združení člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám združenia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov združenia vydaným v súlade s nimi. Práva a povinnosti členov môžu   byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi združenia. 

4.  Členstvom v združení vzniká príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ.

5.  Ak sa združenie stane prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., vyberá v súlade s § 9, ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok na svoju činnosť od svojich členov. 

6.  Združenie, jeho orgány a členovia sa podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám, vzťahy sú založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia je povinný osobitne dbať na dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek    konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť. Združenie zabezpečuje v zmysle § 8, ods. 6 ZoŠ vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti  negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním združenia. 

7.  Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.


Článok 5

Členovia združenia I.
1. Združenie môže mať neurčitý počet  členov.

2. Člen združenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva v združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť vrátane súťaže ako športovec alebo športový odborník. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby. 

3. Ak tieto stanovy neustanovujú inak, vznikom ani zánikom príslušnosti fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ automaticky nevzniká ani nezaniká členstvo v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení     neskorších predpisov. 


Článok 6

Členovia združenia II.


 1. Členovia združenia môžu byť iba najmä fyzické osoby, najmä športoví odborníci a športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú v združení a jeho prostredníctvom  športovú činnosť vrátane súťaže v zmysle § 3, písm. g) ZoŠ.

 2. O vzniku, zániku a pozastavení členstva členstva v združení (ďalej len (členstva) rozhoduje predseda združenia  (ďalej len „Predseda“).  

3. Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

 4. Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Predseda. 

5. Vzor prihláš ky vydá Predseda a vhodným spôsobom ho uverejní.  

6. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v združení ako člena združenia sú nasledovné:     

a/ súhlas s dodržiavaním stanov združenia,      

b/ uhradenie členského príspevku za kalendárny rok, v ktorom má členstvo vzniknúť bezhotovostným platobným stykom na účet združenia. Veková hranica pre vznik členstva nie je stanovená. 

7. Predseda rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 10 kalendárnych dní od obdržania riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami a prípísania členského príspevku na účet združenia. 

8. Predseda môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať interné uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom Výkonného výboru, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom združenia.  Pripomienkové konanie trvá spravidla 7 dní a musí byť ukončené najneskôr 3 dni pred dňom, keď Predseda rozhodne o členstve žiadateľa. Ak člen Výkonného výboru  nedoručí Predsedovi počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom žiadateľa v združení. Pripomienky doručené Predsedovi majú konzultatívny charakter. Predseda sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena združenia. 

9. Predseda združenia môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom a/alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia. Osobný rozhovor podľa tohto bodu sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď  Predseda rozhodne o vzniku členstva.

10. Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo.

11. Ak Predseda združenia rozhodne, že žiadateľa za člena združenia neprijíma, vhodným spôsobom to oznámi žiadateľovi a vráti členský príspevok na jeho účet.

12. Ak už nevznikla skôr, vznikom členstva fyzickej osoby v združení podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká príslušnosť fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ.  

13.V zmysle týchto stanov sa priznávajú členom združenia tieto práva:     

a/ podieľať sa na činnosti združenia najmä ako športovec a športový odborník a požívať iné výhody poskytované združením svojim členom, ak ich členstvo nie je pozastavené, 

b/ obracať  sa na orgány združenia s podnetmi týkajúcimi sa združenia a žiadať tieto orgány o stanovisko k týmto podnetom,

c/ byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

14. V zmysle týchto stanov sa priznávajú členom združenia tieto povinnosti:     

a/ dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia vrátane rozhodnutí, pokynov a usmernení orgánov združenia,

b/ pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

c/ podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

d/ platiť riadne a včas členské príspevky,

e/ konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,

f/ ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

15.  Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi konkretizovať, podrobnejšie upraviť výkon, rozšíriť práva a povinnostI členov a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností   členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.

16.  Členstvo v združení ako člena združenia je fyzickej osobe pozastavené nezaplatením členského príspevku riadne a včas. 1

7.  Fyzickej osobe členstvo v združení ako  člena združenia zaniká:     

a/ smrťou,     

b/ písomným vzdaním sa členstva v združení ako individuálneho člena, ktoré je riadne  doručené združeniu,     

c/ zánikom združenia,     

d/ rozhodnutím predsedu združenia pre závažné disciplinárne previnenie fyzickej osoby podľa ustanovení čl.4 týchto stanov, ktoré je v rozpore s poslaním združenia. 

18.  Zoznam členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie Predseda v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r) a ods. 4 až 7 ZoŠ.  

19.  Osoby maloleté konajú v zastúpení svojich zákonných zástupcov. Aktívne a pasívne volebné právo majú členovia po dovŕšení veku 18 rokov.20.  Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi konkretizovať, podrobnejšie upraviť podmienky členstva právnických osôb.


Článok 7

Osoby s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia
Zoznam osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia vrátane ich osobných údajov vedie Predseda v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 zákona č. 440/2016 Z.z o športe a zmene a doplnení iných zákonov.  


TRETIA ČASŤ

Orgány združenia 


Článok 8

Voľba, vymenovanie orgánov združenia  Orgány združenia sú   – rada    – výkonný výbor    – predseda   – kontrolór


Článok 9

Rada združenia
1. Rada je najvyšším orgánom združenia.

2. Rada združenia má 11 členov, ktorí sú zvolení z členov združenia  alebo z iných osôb na funkčné obdobie 5 rokov. Členovia Rady sú zvolení jednotlivo jednoduchou väčšinou prítomných členov na schôdzi členov v poradí v akom sú navrhovaní na schôdzi. Schôdzu  členov zvoláva predseda klubu najmenej mesiac pred uplynutím funkčného obdobia rady. Riadne asadnutie rady sa uskutočňuje najmenej raz za rok. Na uvedenej schôdzi členov združenia sú zvolení aj traja náhradní členovia Rady združenia, ktorí v prípade zániku  funkcie riadneho člena Rady pred uplynutím funkčného obdobia, nastupujú na jeho miesto v poradí v akom boli zvolení.  Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle § 8, ods. 5 ZoŠ zápisnica, ktorú združenie uchováva nie kratšie ako 10 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.  

3. Na zmenu stanov združenia je potrebný súhlas kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny všetkých členov rady v zmysle § 22 ZoŠ. V ostatných prípadoch na schválenie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina prítomných členov Rady. Rada je uznášaniaschopná ak  je prítomná nadpolovičná väčšina svojich členov.

4. Rada môže príjímať rozhodnutia aj mimo osobného rokovania, per rollam. V záujme efektivity činnosti Rady sa jej osobné rokovanie zvoláva iba vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje iné vyjadrenie jej členov alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania „per rollam” pomocou emailu nie  je vhodné/primerané.Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie. Pre prijímanie uznesenia per rollam je potrebná jednoduchá  väčšina všetkých členov Rady. Rozhodnutie o zmene stanov nie je možné prijať vo forme per rollam.

5. Rozhodnutie Rady nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.6. Do pôsobnosti Rady patrí:   

a/ schvaľovanie strategického plánu združenia ak bude vyhotovený, schválenie  rozpočtu združenia,  schválenie účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku združenia, správy o činnosti združenia   

b/ voliť a odvolávať členov Výkonného výboru.   

c/ určovať výšku členských príspevkov pre členov združenia na príslušné časové obdobie vrátane dátumu ich splatnosti,    

d/ schválenie právneho úkonu, ktorý zaväzuje združenie na jednorázovú hodnotu nad 10.000,-EUR, alebo právneho úkonu, ktorý v ročnom objeme zaväzuje združenie na hodnotu nad 10.000,-EUR, schválenie úverov, kúpu nehnuteľností, zaťaženie nehnuteľností.

7. Zasadnutie Rady zvoláva Predseda najmenej 7 dní pred konaním jeho zasadnutia. Na žiadosť minimálne troch členov Rady je Predseda povinný  zvolať jej zasadnutie do 7 dní.8. Členstvo v Rade zaniká:   -smrťou   -odvolaním z funkcie   -vzdaním sa funkcie   -uplynutím funkčného obdobia


Článok 10

Výkonný výbor
1. Výkonným orgánom združenia je výkonný výbor, ktorý má 5 členov. Rada  si volí zo svojich členov štyroch členov výkonného výboru na funkčné obdobie 5 rokov, piatym členom Výkonného výboru je Predseda. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nepatria do právomoci Rady alebo Predsedu. 

2. Výkonný výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých členov.

3. Výkonný výbor môže príjímať rozhodnutia aj mimo osobného rokovania, per rollam. V záujme efektivity činnosti Výkonného výboru sa jej osobné rokovanie zvoláva iba vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje iné vyjadrenie jej členov alebo  ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania „per rollam” pomocou emailu nie je v hodné/primerané. Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie. Pre príjímania uznesenia per rollam je  potrebná jednoduchá väčšina všetkých členov Výkonného výboru. 

4. Členstvo vo Výkonnom výbore zaniká:    – smrťou    – odvolaním z funkcie    – vzdaním sa funkcie    – uplynutím funkčného obdobia


Článok 11

Predseda
1. Predseda združenia je zvolený z členov združenia  alebo z iných osôb na obdobie 5 rokov jednoduchou väčšinou prítomných členov na schôdzi členov, ktorú zvoláva predseda klubu najmenej mesiac pred uplynutím funkčného obdobia Predsedu. ktorú zvoláva   predseda klubu najmenej mesiac pred uplynutím funkčného obdobia Predsedu. Ak je navrhovaných na funkciu predsedu viac kandidátov hlasuje sa o kandidátoch v poradí ako boli kandidáti navrhovaní. 

2. Predseda zastupuje združenie navonok a vykonáva právne úkony v mene združenia a jeho najdôležitejšími úlohami sú:    

a/ vystupovať v mene združenia, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach s  tretími osobami, 

b/ zabezpečovať efektívne fungovanie združenia za účelom naplnenia poslania a cieľov združenia vykonávaním hlavných činností združenia,     

c/ rozhodovať o vzniku, zániku a pozastavení členstva v združení a viesť aktuálny zoznam členov združenia a osôb s príslušnosťou k združeniu v zmysle § 8, ods. 3 ZoŠ,     

d/ pripraviť návrh strategického plánu združenia, rozpočtu združenia, zabezpečiť vyhotovenie účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku a predložiť ich Rade,   

e/ realizovať rozhodnutia prijaté Radou a Výkonným výborom   

f/ dohliadať na činnosť športových odborníkov a športovcov s príslušnosťou k združeniu. 

3. Funkcia Predsedu zaniká:- smrťou- odvolaním z funkcie- vzdaním sa funkcie- uplynutím funkčného obdobia


Článok 12

Kontrolór združenia
1.  Ak združenie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, združenie zriadi a rozhodnutím Rady obsadí funkciu Kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.2.  Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl.ZoŠ.  


ŠTVRTÁ ČASŤ

 Hospodárenie združenia 


Článok 13

Základné princípy hospodárenia združenia
1. Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9, ods. 3 ZoŠ.

2. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané. 

3. Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje Rada združenia na návrh Predsedu, ktorý ho na Radu združenia predloží najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka.

4. Predseda združenia predkladá Rade združenia každoročne najneskôr do konca marca príslušného kalendárneho roka Správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje:   

a/ zmeny stanov a iných predpisov združenia,    

b/ zmeny v zložení orgánov združenia,   

c/ prehľad vykonávaných činností a projektov,   

d/ prehľad dosiahnutých športových výsledkov,   

e/ správu o hospodárení združenia za predchádzajúce účtovné obdobie obsahujúcu      -plánovaný rozpočet a skutočný rozpočet vrátane vysvetlenia prípadných rozdielov medzi nimi vrátane       -prehľad výnosov združenia podľa zdrojov a ich pôvodu,      -prehľad nákladov združenia a osobitne prehľad nákladov na prevádzku združenia, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.      -stav a pohyb majetku a záväzkov,      -ročnú účtovnú závierku združenia za predchádzajúce účtovné obdobie,      -návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty,      -daňové priznanie združenia za predchádzajúce účtovné obdobie, ak združenie bolo povinné ho podať. 

5.  Ak združenie spĺňa podmienky uvedené v § 9, ods. 4 ZoŠ, zostaví v zmysle § 9, ods. 5 ZoŠ výročnú správu a nechá ju overiť spolu s ročnou účtovnou závierkou audítorom.  


Článok 14

Príjmy združenia a výdavky združenia


1. Príjmy združenia tvoria najmä:    

a/ poplatky za registráciu a evidenciu členov združenia,   

b/ poplatky za registráciu a evidenciu osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,      

c/ členské príspevky od členov združenia, a príspevky na činnosť klubu od osôb s príslušnosťou k združeniu   

d/ príspevky od iných občianskych združení okrem príspevku od národného športového zväzu rýchlostnej kanoistiky z príspevku uznanému športu podľa § 15 ZoŠ,    

e/ dary,   

f/ výchovné za prestupy športovcov do iného športového klubu podľa § 69 ods. 5 ZoŠ,   

g/ príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením,      

h/ príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi združenia podľa týchto stanov,     

i/  príjmy zo zmlúv o reklame,    

j/  príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,   

k/ príjmy z inej zárobkovej činnosti združenia,    

l/ podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je združenie spoločníkom alebo akcionárom,   

m/ podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č.595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,    

n/ sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,    

o/ príspevok od národného športového zväzu Slovenská kanoistika,o.z. z príspevkuuznanému športu,

p/ dotácie z rozpočtu verejnej správy,   

r/ príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ZoŠ,    

s/ príspevok na športový poukaz § 76 ZoŠ. 

2.  Výdavky združenia, ktorými sa napĺňa poslanie združenia v spoločnosti a sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia sú najmä výdavky združenia:    

a/ na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie športového klubu,   

b/ na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie športového klubu na športových súťažiach,    

c/ na podporu a rozvoj rýchlostnej kanoistiky na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj rýchlostnej kanoistiky detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.   

d/ na zabezpečenie organizovania súťaží v rýchlostnej kanoistike na území Slovenskej republiky a iných s rýchlostnou kanoistikou súvisiacich podujatí,   

e/ na profesionálnych športovcov na základe zmlúv podľa § 4 ods. 3 ZoŠ,    

f/ výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ,      

g/ na príspevky združenia talentovaným športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č.595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskroších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,    

h/ na príspevky združenia aktívnym športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č.595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,    

i/ na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoŠ,     

j/ na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,     

k/ na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva združenia vrátane následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb so symbolmi združenia.    

l/  iné výdavky. 


Článok 15

Účty združenia vedené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky


1. Združenie zriadi osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov podľa § 66 ods. 3 písm. c) ZOŠ. 

2. Združenie zriadi osobitný bankový účet na prijímanie prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ. 

3. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa podľa odseku 2 sú bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. 

4. Pri platbách z osobitného bankového účtu podľa odseku 2 združenie využíva prednostne platby bezhotovostným platobným stykom pomocou služieb elektronického bankovníctva (internetbanking), z ktorých sú zrejmé:   

a/ suma,    

b/ dátum transakcie,    

c/ číslo protiúčtu prijímateľa platby,    

d/ názov účtu prijímateľa platby,  

e/ variabilný symbol platby,    

f/ identifikácia platby vzhľadom na druh výdavku podľa jednotlivých písmen čl. 12 ods. 2 týchto stanov vrátane stručných, výstižných a neskresľujúcich údajov na jej identifikáciu tretím osobám pre účely verejnej kontroly. 


PIATA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 


Článok 16

Zrušovanie a zánik združenia1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia prijatého Radou združenia. Rozhodnutie Rady o rozpustení nadobudne platnosť  a účinnosť len ak ho schváli dvojtretinová väčšina všetkých členov združenia.2. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.3. V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a)/ zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Rada  určí likvidátora združenia.4. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.5. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia Rady určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. v súlade so zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.6. V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak Rada nerozhodne inak.7. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia na základe rozhodnutia Rady.8. Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.


Článok 17

 Prechodné a zrušovacie ustanovenie 

a/ Občianske združenie vykoná voľby do nových orgánov do 60 dní po registrácii týchto stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

b/ Zrušujú sa Stanovy Kajak & kanoe klub Komárno, o.z ktoré boli prejednané dňa 9.11.2001 na konferencii klubu a doplnené pripomienkami Ministerstva vnútra SR –sekcia verejnej správy zo dňa 17.12.2001/VVS/1-900/90-3112/ na riadnej konferencii dňa 11.2.2002 v znení Dodatku č.1 k  stanovám, ktorý bol schválený  Valným zhromaždením na jeho  zasadnutí dňa 2.4.2015. 


Článok 18

Účinnosť


1.Tieto stanovy boli prerokované a schválené Valným zhromaždením združenia Kajak & kanoe klub Komárno, o.z dňa 11.11.2016 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

2. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich schválenia Predseda v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3. Budúce zmeny týchto stanov schválené Radou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak Rada nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.