Kajak & kanoe klub Komárno realizuje projekt Rekonštrukcie cieľovej veže a garáže motorových plavidiel pre trénerov (MANTA) č. LO 1315 z prostriedkov  Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Garant realizácie-  Slovenský olympijský a športový výbor. 

Národný športový projekt

Jedná sa o napĺňania projektu  Národný športový  projekt,  ktorého cieľom je   modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. 
Na základe Zmluvy o podpore Národného športového projektu zo dňa 14.11.2019, sa Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR zaviazalo poskytnúť Slovenskému olympijskému  a športovému výboru finančný príspevok  a SOŠV sa zaviazal tento príspevok použiť výlučne na účel, spôsobom  a za podmienok podľa vyššie uvedenej Zmluvy. 

Program refundácie 

S cieľom zabezpečenia účelného, správneho a riadneho vyčerpania finančného príspevku,  Slovenský olympijský a športový výbor  spustil  Program refundácie, ktorého ambíciou je poskytovať finančnú podporu modernizácie športovej infraštruktúry formou následnej refundácie.   

Kajak & kanoe klub Komárno – priamy realizátor

Kajak & kanoe klub Komárno zaslal Slovenskému olympijskému a športovému výboru žiadosť o poskytnutie príspevku na modernizáciu a nakoľko spĺňal všetky podmienky v oblasti budúcej využiteľnosti Cieľovej veže MANTA, bol vybraný ako oprávnený prijímateľ- Priamy realizátor-  refundácie výdavkov na Rekonštrukciu cieľovej veže a garáže motorových vozidiel pre trénerov MANTA LO č. 1315 .  Maximálna výška výdavkov spojená s Projektom modernizácie, ktorá bude hradená zo strany Slovenského olympijského a športového výboru je maximálne  do sumy
50 000.00 EUR.

Dokončovacie práce realizuje SK REMONT s.r.o.  

Kajak & kanoe klub Komárno podpísal so spoločnosťou SK-REMONT s.r.o. Zmluvu o dielo na rekonštrukciu cieľovej veže a garáže motorových plavidiel MANTA č. LO 1315. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bol výsledok obstarávania v zmysle zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní . 

Spoločnosť SK REMONT s.r.o  v zmysle zmluvy realizuje dokončovacie práce – maľby a nátery
Jedná sa o: 

-pieskovanie a náter rozhodcovskej veže,  

-pieskovanie a náter hornej paluby, schodov a zábradlia,  

-pieskovanie a náter hlavnej paluby, schodov a zábradlia,  

-pieskovanie a náter hangáru, spodnej paluby a plavákov,  

-tesnostné skúšky plavákov po pieskovaní,

-remorkáž lodného výťahu na pôvodné miesto – rieka Váh

1. Žiadosť o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorú Kajak & kanoe klub Komárno predložil SOŠV TU

2. Zmluva o refundácii výdavkov schváleného projektu modernizácie športovej infraštruktúry uzatvorená medzi Slovenským olympijským a športovým výborom a Kajak &  kanoe klubom Komárno TU

3. Zmluva o dielo uzatvorená medzi Kajak & kanoe klubu Komárno, o.z. a SK-REMONT s.r.o. TU